طیف سنجی

Survey meter دستگاه پایش پرتویی - DIGITAL PORTABLE SURVEY METER Survey meter دستگاه پایش پرتویی - DIGITAL PORTABLE SURVEY METER

Survey meter دستگاه پایش پرتویی - DIGITAL PORTABLE SURVEY METER

مدل

: SCINT 2215
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزطیف سنجیطیف‌سنج پرتو گاما
آنالیزور چند کاناله مینیاتوری پرتو گاما آنالیزور چند کاناله مینیاتوری پرتو گاما

آنالیزور چند کاناله مینیاتوری پرتو گاما

مدل

: FA-RD-MCA2
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزطیف سنجیطیف‌سنج پرتو گاما
آنالیزور چندکاناله پرتو گاما آنالیزور چندکاناله پرتو گاما

آنالیزور چندکاناله پرتو گاما

مدل

: FA-RD-MCA1
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزطیف سنجیطیف‌سنج پرتو گاما
اسپکتروفتومتر UV-VIS اسپکتروفتومتر UV-VIS

اسپکتروفتومتر UV-VIS

مدل

: UVISNM98
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزطیف سنجیطیف‌سنج مرئى فرابنفش 
اسپکتروفتومتر VIS اسپکتروفتومتر VIS

اسپکتروفتومتر VIS

مدل

: VISNM98
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزطیف سنجیطیف‌سنج نوری
اسپکتروفتومتر (UV-vis-NIR) بازتابی فیبر نوری اسپکتروفتومتر (UV-vis-NIR) بازتابی فیبر نوری

اسپکتروفتومتر (UV-vis-NIR) بازتابی فیبر نوری

مدل

: UVS-R
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزطیف سنجیطیف سنج مرئی فرابنفش مادون قرمز نزدیک بازتابی فیبر نوری
اسپکتروفتومتر (UV-vis-NIR) عبوری فیبر نوری اسپکتروفتومتر (UV-vis-NIR) عبوری فیبر نوری

اسپکتروفتومتر (UV-vis-NIR) عبوری فیبر نوری

مدل

: UVS-T
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزطیف سنجیطیف سنج مرئی فرابنفش مادون قرمز
اسپکتروفتومتر (UV-vis-NIR) عبوری و بازتابی فیبر نوری اسپکتروفتومتر (UV-vis-NIR) عبوری و بازتابی فیبر نوری

اسپکتروفتومتر (UV-vis-NIR) عبوری و بازتابی فیبر نوری

مدل

: UVS-TR
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزطیف سنجیطیف سنج مرئی فرابنفش مادون قرمز
اسپکتروفتومتر (vis-NIR) بازتابی فیبر نوری اسپکتروفتومتر (vis-NIR) بازتابی فیبر نوری

اسپکتروفتومتر (vis-NIR) بازتابی فیبر نوری

مدل

: VS-R
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزطیف سنجیطیف سنج مرئی فرابنفش مادون قرمز
اسپکتروفتومتر (vis-NIR) عبوری فیبر نوری اسپکتروفتومتر (vis-NIR) عبوری فیبر نوری

اسپکتروفتومتر (vis-NIR) عبوری فیبر نوری

مدل

: VS-T
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزطیف سنجیطیف سنج مرئی فرابنفش مادون قرمز