طیف سنجی

Survey meter دستگاه پایش پرتویی -  DIGITAL PORTABLE SURVEY METER Survey meter دستگاه پایش پرتویی -  DIGITAL PORTABLE SURVEY METER

Survey meter دستگاه پایش پرتویی - DIGITAL PORTABLE SURVEY METER

مدل

: SCINT 2215
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزطیف سنجیطیف‌سنج پرتو گاما
اسپکتروفتومتر  UV-VIS اسپکتروفتومتر  UV-VIS

اسپکتروفتومتر UV-VIS

مدل

: UVISNM98
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزطیف سنجیطیف‌سنج مرئى فرابنفش 
اسپکتروفتومتر  VIS اسپکتروفتومتر  VIS

اسپکتروفتومتر VIS

مدل

: VISNM98
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزطیف سنجیطیف‌سنج نوری
اسپکتروفتومتر (UV-Vis) مانیتور دار اسپکتروفتومتر (UV-Vis) مانیتور دار

اسپکتروفتومتر (UV-Vis) مانیتور دار

مدل

: ISTA-UV
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزطیف سنجیطیف سنج
اسپکتروفتومتر (UV-vis) مانیتور دار اسپکتروفتومتر (UV-vis) مانیتور دار

اسپکتروفتومتر (UV-vis) مانیتور دار

مدل

: ISTA-UV
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزطیف سنجیطیف‌سنج مرئى فرابنفش 
اسپکتروفتومتر (UV-vis-NIR)  بازتابی فیبر نوری اسپکتروفتومتر (UV-vis-NIR)  بازتابی فیبر نوری

اسپکتروفتومتر (UV-vis-NIR) بازتابی فیبر نوری

مدل

: UVS-R
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزطیف سنجیطیف سنج مرئی فرابنفش مادون قرمز نزدیک بازتابی فیبر نوری
اسپکتروفتومتر (UV-vis-NIR) عبوری  فیبر نوری اسپکتروفتومتر (UV-vis-NIR) عبوری  فیبر نوری

اسپکتروفتومتر (UV-vis-NIR) عبوری فیبر نوری

مدل

: UVS-T
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزطیف سنجیطیف سنج مرئی فرابنفش مادون قرمز
اسپکتروفتومتر (UV-vis-NIR) عبوری فیبر نوری اسپکتروفتومتر (UV-vis-NIR) عبوری فیبر نوری

اسپکتروفتومتر (UV-vis-NIR) عبوری فیبر نوری

مدل

: UVS-T
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزطیف سنجیطیف سنج مرئی فرابنفش مادون قرمز
اسپکتروفتومتر (UV-vis-NIR) عبوری و بازتابی فیبر نوری اسپکتروفتومتر (UV-vis-NIR) عبوری و بازتابی فیبر نوری

اسپکتروفتومتر (UV-vis-NIR) عبوری و بازتابی فیبر نوری

مدل

: UVS-R
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزطیف سنجیطیف سنج مرئی فرابنفش مادون قرمز نزدیک بازتابی فیبر نوری
اسپکتروفتومتر (UV-vis-NIR) عبوری و بازتابی فیبر نوری اسپکتروفتومتر (UV-vis-NIR) عبوری و بازتابی فیبر نوری

اسپکتروفتومتر (UV-vis-NIR) عبوری و بازتابی فیبر نوری

مدل

: UVS-TR
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزطیف سنجیطیف سنج مرئی فرابنفش مادون قرمز