پردازش تصویر

استند آموزشی  پایه 2 PLC s7 1200 استند آموزشی  پایه 2 PLC s7 1200

استند آموزشی پایه 2 PLC s7 1200

مدل

: RA 281
برق، الکترونیک و نرم افزاراینترنت، رایانه و نرم افزارپردازش تصویرنرم افزار پردازش تصویر متالوگرافی
سامانه عکس برداری میکروسکوپی با دوربین تلفن همراه سامانه عکس برداری میکروسکوپی با دوربین تلفن همراه

سامانه عکس برداری میکروسکوپی با دوربین تلفن همراه

مدل

: MMA97-1
برق، الکترونیک و نرم افزاراینترنت، رایانه و نرم افزارپردازش تصویرمجموعه پردازش تصویر
سامانه عکسبرداری میکروسکوپی با دوربین تلفن همراه سامانه عکسبرداری میکروسکوپی با دوربین تلفن همراه

سامانه عکسبرداری میکروسکوپی با دوربین تلفن همراه

مدل

: CMA97-1
برق، الکترونیک و نرم افزاراینترنت، رایانه و نرم افزارپردازش تصویرمجموعه پردازش تصویر
نرم افزار اندازه گیریهای میکروسکوپی نرم افزار اندازه گیریهای میکروسکوپی

نرم افزار اندازه گیریهای میکروسکوپی

مدل

: MSS97-1
برق، الکترونیک و نرم افزاراینترنت، رایانه و نرم افزارپردازش تصویرنرم افزار پخش تصاویر