پردازش تصویر

پنل آشکارساز پرتوی ایکس جاروبگر خطی پنل آشکارساز پرتوی ایکس جاروبگر خطی

پنل آشکارساز پرتوی ایکس جاروبگر خطی

مدل

: FS-PX-6040
برق، الکترونیک و نرم افزاررایانه و نرم افزارپردازش تصویرپردازشگر تصویر پرتو ایکس
دستگاه بازرسی پرتو ایکس قابل حمل کوله ای دستگاه بازرسی پرتو ایکس قابل حمل کوله ای

دستگاه بازرسی پرتو ایکس قابل حمل کوله ای

مدل

: FS-BP120
برق، الکترونیک و نرم افزاررایانه و نرم افزارپردازش تصویرپردازشگر تصویر پرتو ایکس
دستگاه تصویر برداری پرتو ایکس دستگاه تصویر برداری پرتو ایکس

دستگاه تصویر برداری پرتو ایکس

مدل

: PX120D-M
برق، الکترونیک و نرم افزاررایانه و نرم افزارپردازش تصویرپردازشگر تصویر پرتو ایکس
سامانه عکس برداری میکروسکوپی با دوربین تلفن همراه سامانه عکس برداری میکروسکوپی با دوربین تلفن همراه

سامانه عکس برداری میکروسکوپی با دوربین تلفن همراه

مدل

: MMA97-1
برق، الکترونیک و نرم افزاررایانه و نرم افزارپردازش تصویرمجموعه پردازش تصویر
سامانه عکسبرداری میکروسکوپی با دوربین تلفن همراه سامانه عکسبرداری میکروسکوپی با دوربین تلفن همراه

سامانه عکسبرداری میکروسکوپی با دوربین تلفن همراه

مدل

: CMA97-1
برق، الکترونیک و نرم افزاررایانه و نرم افزارپردازش تصویرمجموعه پردازش تصویر
نرم افزار اندازه گیریهای میکروسکوپی نرم افزار اندازه گیریهای میکروسکوپی

نرم افزار اندازه گیریهای میکروسکوپی

مدل

: MSS97-1
برق، الکترونیک و نرم افزاررایانه و نرم افزارپردازش تصویرنرم افزار پخش تصاویر