وسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانی

Prolific G2 Prolific G2

Prolific G2

مدل

: Prolific G2
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیربات آموزشی پزشکی و درمانیربات پزشکی
اسنکر سه بعدی بدن آنیا اسنکر سه بعدی بدن آنیا

اسنکر سه بعدی بدن آنیا

مدل

: Anea3D-P10
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانینرم افزارهای پزشکی، تشخیصی و درمانینرم افزارهای سنجش و تربیت بدنی
پیپت تزریق درون درون سیتوپلاسمی اسپرم به تخمک پیپت تزریق درون درون سیتوپلاسمی اسپرم به تخمک

پیپت تزریق درون درون سیتوپلاسمی اسپرم به تخمک

مدل

: ICSIIP
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانینرم افزارهای پزشکی، تشخیصی و درمانینرم افزارهای سنجش و تربیت بدنی
پیپت نگهدارنده تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم به تخمک پیپت نگهدارنده تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم به تخمک

پیپت نگهدارنده تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم به تخمک

مدل

: ICSIHP
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاه های پزشکی
بسته آموزشی دارورسانی هدفمند(روبوزی) بسته آموزشی دارورسانی هدفمند(روبوزی)

بسته آموزشی دارورسانی هدفمند(روبوزی)

مدل

: بسته آموزشی
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاهی علوم زیستی
بسته آموزشی مهندسی پزشکی (biomed) 1 بسته آموزشی مهندسی پزشکی (biomed) 1

بسته آموزشی مهندسی پزشکی (biomed) 1

مدل

: بسته آموزشی
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاهی مهندسی بافت
بیوفیدبک بیوفیدبک

بیوفیدبک

مدل

: اورانوس
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانینرم افزارهای پزشکی، تشخیصی و درمانینرم افزارهای سنجش و تربیت بدنی
ترگوتومتر ترگوتومتر

ترگوتومتر

مدل

: 6 وسل
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاهی مهندسی بافت
توالی یاب پارسک توالی یاب پارسک

توالی یاب پارسک

مدل

: V1.0
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاهی علوم زیستی