وسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانی

Prolific G2 Prolific G2

Prolific G2

مدل

: Prolific G2
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیربات آموزشی پزشکی و درمانیربات پزشکی
اسپکتروفوتومتر فرابنفش - مرئی- مادون قرمز نزدیک اسپکتروفوتومتر فرابنفش - مرئی- مادون قرمز نزدیک

اسپکتروفوتومتر فرابنفش - مرئی- مادون قرمز نزدیک

مدل

: اسپکترفوتومتر پرتابل OSA
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانینرم افزارهای پزشکی، تشخیصی و درمانینرم افزار تحریک عصبی فیزیولوژیکی
ترگوتومتر ترگوتومتر

ترگوتومتر

مدل

: 6 وسل
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاهی مهندسی بافت
توالی یاب پارسک توالی یاب پارسک

توالی یاب پارسک

مدل

: V1.0
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاهی علوم زیستی
دستگاه آموزشی تشخیص مارجین سرطانی دستگاه آموزشی تشخیص مارجین سرطانی

دستگاه آموزشی تشخیص مارجین سرطانی

مدل

: SG1
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیشبیه ساز جراحی، تشخیص، مراقبت و تصویربرداریآموزشی تشخیص سرطان
ربات کیوان لایف بات ربات کیوان لایف بات

ربات کیوان لایف بات

مدل

: RTP-K1LifeBot
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیربات آموزشی پزشکی و درمانیربات پزشکی
سامانه میکروسکوپ مجازی مبتنی بر لام مجازی سامانه میکروسکوپ مجازی مبتنی بر لام مجازی

سامانه میکروسکوپ مجازی مبتنی بر لام مجازی

مدل

: V1.3.3
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاهی علوم زیستی