تجهیزات انتقال و آنالیز جرم و جریان/ تونل و پروانه ها

آزمایش افت‌ها (تلفات) در سامانه (سیستم) لوله‌کشی آزمایش افت‌ها (تلفات) در سامانه (سیستم) لوله‌کشی

آزمایش افت‌ها (تلفات) در سامانه (سیستم) لوله‌کشی

مدل

: FM-E04
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتتجهیزات انتقال و آنالیز جرم و جریان/ تونل و پروانه هاآزمون افت‌ و تلفات در انتقال سیالات
اندازه گیری افت فشار و اصطکاک در لوله ها، اتصالات و شیرالات اندازه گیری افت فشار و اصطکاک در لوله ها، اتصالات و شیرالات

اندازه گیری افت فشار و اصطکاک در لوله ها، اتصالات و شیرالات

مدل

: RF 012
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتتجهیزات انتقال و آنالیز جرم و جریان/ تونل و پروانه هاآزمون افت‌ و تلفات در انتقال سیالات
بررسی جریان عبوری از اریفیس بررسی جریان عبوری از اریفیس

بررسی جریان عبوری از اریفیس

مدل

: RF 003
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتتجهیزات انتقال و آنالیز جرم و جریان/ تونل و پروانه هاآنالیز جریان عبوری، افقی و گردابی
بررسی جریان عبوری از ونتوری بررسی جریان عبوری از ونتوری

بررسی جریان عبوری از ونتوری

مدل

: RF 004
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتتجهیزات انتقال و آنالیز جرم و جریان/ تونل و پروانه هاآنالیز جریان عبوری، افقی و گردابی
بررسی جریان گردابی (ورتکس) بررسی جریان گردابی (ورتکس)

بررسی جریان گردابی (ورتکس)

مدل

: RF 023
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتتجهیزات انتقال و آنالیز جرم و جریان/ تونل و پروانه هاآنالیز جریان عبوری، افقی و گردابی
بررسی عبور جریان از روزنه در مخازن بررسی عبور جریان از روزنه در مخازن

بررسی عبور جریان از روزنه در مخازن

مدل

: RF 010
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتتجهیزات انتقال و آنالیز جرم و جریان/ تونل و پروانه هاآنالیز جریان عبوری، افقی و گردابی
جریان آبهای زیرزمینی جریان آبهای زیرزمینی

جریان آبهای زیرزمینی

مدل

: RY 259
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتتجهیزات انتقال و آنالیز جرم و جریان/ تونل و پروانه هاجریان آب زیرزمینی
دستگاه بررسی افت ها در سیستم لوله کشی - ورژن PPRC دستگاه بررسی افت ها در سیستم لوله کشی - ورژن PPRC

دستگاه بررسی افت ها در سیستم لوله کشی - ورژن PPRC

مدل

: LPS
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتتجهیزات انتقال و آنالیز جرم و جریان/ تونل و پروانه هاآزمون افت‌ و تلفات در انتقال سیالات