درین، پوار، اپلیکاتور

اپلیکاتور بدون پنبه بسته 500 عددی PS - شکننده اپلیکاتور بدون پنبه بسته 500 عددی PS - شکننده

اپلیکاتور بدون پنبه بسته 500 عددی PS - شکننده

مدل

: اپلیکاتور بدون پنبه بسته 500 عددی PS - شکننده
تجهیزات پزشکی و سلامتتزریق، ساکشن، خون گیری، نمونه برداریدرین، پوار، اپلیکاتوراپلیکاتور