کولیس، ریزسنج، میکرومتر، گشتاورسنج ...

میکرومتر لیزری کنترل کیفیت  شکل قطعه میکرومتر لیزری کنترل کیفیت  شکل قطعه

میکرومتر لیزری کنترل کیفیت شکل قطعه

مدل

: PFA-SQCL4
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلکولیس، ریزسنج، میکرومتر، گشتاورسنج ...میکرومتر
وسیله پولکی و سوزنی (کولیس تناسبی) - استاندارد ASTM D4791 وسیله پولکی و سوزنی (کولیس تناسبی) - استاندارد ASTM D4791

وسیله پولکی و سوزنی (کولیس تناسبی) - استاندارد ASTM D4791

مدل

: AG 165
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلکولیس، ریزسنج، میکرومتر، گشتاورسنج ...کولیس تناسبی