تجهیزات صوت، صدا و فرکانس

دستگاه صوت سنج پرتابل محیطی-SPL دستگاه صوت سنج پرتابل محیطی-SPL

دستگاه صوت سنج پرتابل محیطی-SPL

مدل

: SPL
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات صوت، صدا و فرکانسآنالیزگر صوت و صداصدا سنج