آنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتی

پرس دستی قرص ساز(فنردار) پرس دستی قرص ساز(فنردار)

پرس دستی قرص ساز(فنردار)

مدل

: FAPAN 10PR2
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیآماده سازی قرصپرس قرص 
پرس قرص پرس قرص

پرس قرص

مدل

: 2022
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیآماده سازی قرصکپسول پر کن
پرس قرص دستی پرس قرص دستی

پرس قرص دستی

مدل

: دستی
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیآماده سازی قرصپرس قرص 
تست انحلال قرص تست انحلال قرص

تست انحلال قرص

مدل

: 12وسل
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیآزمون ویژگی های قرص و کپسولآزمون انحلال قرص یا کپسول
تست انحلال قرص تست انحلال قرص

تست انحلال قرص

مدل

: 8وسل
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیآزمون ویژگی های قرص و کپسولآزمون انحلال قرص یا کپسول
تست انحلال قرص تست انحلال قرص

تست انحلال قرص

مدل

: 6 وسل
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیآزمون ویژگی های قرص و کپسولآزمون انحلال قرص یا کپسول
تست زمان باز شدن قرص تست زمان باز شدن قرص

تست زمان باز شدن قرص

مدل

: 4بسکت
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیآزمون ویژگی های قرص و کپسولآزمون زمان متلاشی شدن قرص
تست زمان باز شدن قرص تست زمان باز شدن قرص

تست زمان باز شدن قرص

مدل

: دو بسکت
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیآزمون ویژگی های قرص و کپسولآزمون زمان متلاشی شدن قرص
تست فرسایش قرص تست فرسایش قرص

تست فرسایش قرص

مدل

: یک درام
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیآزمون ویژگی های قرص و کپسولسنجشگر فرسایش قرص