آنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتی

پرس دستی قرص ساز(فنردار) پرس دستی قرص ساز(فنردار)

پرس دستی قرص ساز(فنردار)

مدل

: FAPAN 10PR2
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیآماده سازی قرصپرس قرص 
تیشو امبدینگ تیشو امبدینگ

تیشو امبدینگ

مدل

: MK1811
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیآزمون ویژگی های قرص و کپسولضخامت سنجی قرص
هضم بیولوژی هوازی هضم بیولوژی هوازی

هضم بیولوژی هوازی

مدل

: RB 252
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیآزمون ویژگی های قرص و کپسولشبیه ساز هضم