گوس سنج، ميدان سنج، تسلامتر

تسلا متر (گاوس متر) تسلا متر (گاوس متر)

تسلا متر (گاوس متر)

مدل

: Fapan TM02
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات برق و الکترونیکگوس سنج، ميدان سنج، تسلامترتسلامتر
تسلامتر دارای حسگر عمودی و افقی تسلامتر دارای حسگر عمودی و افقی

تسلامتر دارای حسگر عمودی و افقی

مدل

: دانشگاهی
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات برق و الکترونیکگوس سنج، ميدان سنج، تسلامترتسلامتر