تولید و شکل دهی آزمایشگاهی مواد فلزی

شکل دهنده الکترومغناطیسی شکل دهنده الکترومغناطیسی

شکل دهنده الکترومغناطیسی

مدل

: EMF-04-08
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکتولید و شکل دهی آزمایشگاهی مواد فلزیفرایندهای متالورژیکی توسط پالس الکترومغناطیسی
قالب شکل دهی پوسته قالب شکل دهی پوسته

قالب شکل دهی پوسته

مدل

: SF-01
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکتولید و شکل دهی آزمایشگاهی مواد فلزیشکل دهی فلزات