سنسور، مبدل، عملگر

بینی الکترونی بینی الکترونی

بینی الکترونی

مدل

: 2021-1
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای گازی و شعلهمجموعه حسگر گازی
دستگاه مبدل زمان به دامنه بسیار دقیق TIME TO AMPLITUDE CONVERTOR دستگاه مبدل زمان به دامنه بسیار دقیق TIME TO AMPLITUDE CONVERTOR

دستگاه مبدل زمان به دامنه بسیار دقیق TIME TO AMPLITUDE CONVERTOR

مدل

: TAC2038
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرمبدلمبدل زمان به دامنه بسیار دقیق
دستگاه هشدار پیامکی هوشمند / 4 سنسور دما دستگاه هشدار پیامکی هوشمند / 4 سنسور دما

دستگاه هشدار پیامکی هوشمند / 4 سنسور دما

مدل

: FGA-P400
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای دما، رطوبت و فشارحسگر و سنسور دما و رطوبت
دستگاه هشدار هوشمند / 1 سنسور دما دستگاه هشدار هوشمند / 1 سنسور دما

دستگاه هشدار هوشمند / 1 سنسور دما

مدل

: FGA-P100
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای دما، رطوبت و فشارحسگر و سنسور دما و رطوبت
دستگاه هشدار هوشمند / 1 سنسور دما دستگاه هشدار هوشمند / 1 سنسور دما

دستگاه هشدار هوشمند / 1 سنسور دما

مدل

: FGA-N100
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای دما، رطوبت و فشارحسگر و سنسور دما و رطوبت
دستگاه هشدار هوشمند / 2 سنسور دما دستگاه هشدار هوشمند / 2 سنسور دما

دستگاه هشدار هوشمند / 2 سنسور دما

مدل

: FGA-P200
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای دما، رطوبت و فشارحسگر و سنسور دما و رطوبت