آنالیز گرمایی

oit oit

oit

مدل

: 1199
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزآنالیز گرماییآنالیز گرمایی تفاضلی
آنالیز حرارتی جرمی آنالیز حرارتی جرمی

آنالیز حرارتی جرمی

مدل

: TGA 1100
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزآنالیز گرماییتجزیه وزن‌سنجی گرمایی 
آنالیز حرارتی جرمی 1000 درجه آنالیز حرارتی جرمی 1000 درجه

آنالیز حرارتی جرمی 1000 درجه

مدل

: TGA-1000
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزآنالیز گرماییتجزیه وزن‌سنجی گرمایی 
آنالیز حرارتی مکانیکی پویا آنالیز حرارتی مکانیکی پویا

آنالیز حرارتی مکانیکی پویا

مدل

: DMTA
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزآنالیز گرماییآنالیز گرمایی مکانیکی پویا
آنالیز گرمایی همزمان آنالیز گرمایی همزمان

آنالیز گرمایی همزمان

مدل

: STA-I
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزآنالیز گرماییآنالیز گرمایی هم‌زمان
اندازه گیری دمای نرمی مواد اندازه گیری دمای نرمی مواد

اندازه گیری دمای نرمی مواد

مدل

: HVT-B3
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزآنالیز گرماییآزمون نقطه نرمی وایکات
اندازه گیری دمای نرمی مواد اندازه گیری دمای نرمی مواد

اندازه گیری دمای نرمی مواد

مدل

: HVT-A3
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزآنالیز گرماییآزمون نقطه نرمی وایکات
تحلیل  و آنالیز کالریمتری تفاضلی تحلیل  و آنالیز کالریمتری تفاضلی

تحلیل و آنالیز کالریمتری تفاضلی

مدل

: DSC-600/Ci
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزآنالیز گرماییگرماسنج روبشی تفاضلی