مجموعه آزمایش های مکانیک و سیالات

آزمایشگاه مجازی پیشرفته انتقال حرارت آزمایشگاه مجازی پیشرفته انتقال حرارت

آزمایشگاه مجازی پیشرفته انتقال حرارت

مدل

: انتقال حرارت پیشرفته - مادام العمر - 50 کاربره
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش های مکانیک و سیالاتمجموعه آزمایشگاه آموزشی انتقال حرارت