مجموعه آزمایش های مکانیک و سیالات

آزمایشگاه مجازی پیشرفته انتقال حرارت آزمایشگاه مجازی پیشرفته انتقال حرارت

آزمایشگاه مجازی پیشرفته انتقال حرارت

مدل

: انتقال حرارت پیشرفته - مادام العمر - 50 کاربره
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش های مکانیک و سیالاتمجموعه آزمایشگاه آموزشی انتقال حرارت
استند آموزشی هیدرولیک استند آموزشی هیدرولیک

استند آموزشی هیدرولیک

مدل

: 1233
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش های مکانیک و سیالاتمجموعه آزمایشگاه آموزشی هیدرولیک و پنوماتیک
اصطکاک در سطوح شیب دار اصطکاک در سطوح شیب دار

اصطکاک در سطوح شیب دار

مدل

: RM 227
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش های مکانیک و سیالاتمجموعه آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات