تجهیزات و ملزومات بیهوشی

جعبه بیهوشی با گاز CO2 جعبه بیهوشی با گاز CO2

جعبه بیهوشی با گاز CO2

مدل

: َAB.PN
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات و ابزار جراحیتجهیزات و ملزومات بیهوشیماشین بیهوشی
دستگاه بیهوشی مخصوص حیوانات آزمایشگاهی دستگاه بیهوشی مخصوص حیوانات آزمایشگاهی

دستگاه بیهوشی مخصوص حیوانات آزمایشگاهی

مدل

: CRIN1
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات و ابزار جراحیتجهیزات و ملزومات بیهوشیماشین بیهوشی