تجهیزات و ملزومات بیهوشی

دستگاه بیهوشی مخصوص حیوانات آزمایشگاهی دستگاه بیهوشی مخصوص حیوانات آزمایشگاهی

دستگاه بیهوشی مخصوص حیوانات آزمایشگاهی

مدل

: CRIN1
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات و ابزار جراحیتجهیزات و ملزومات بیهوشیماشین بیهوشی