اندازه گیری خواص مکانیکی خاک و ماسه

المانهای فرستنده و گیرنده موج المانهای فرستنده و گیرنده موج

المانهای فرستنده و گیرنده موج

مدل

: MTM-WSRE
مهندسی و علم موادآزمون و آنالیز خاک و ماسهاندازه گیری خواص مکانیکی خاک و ماسهآنالیز خواص خاک و ماسه
اندازه گیری سرعت موج برشی (بندر المنت) اندازه گیری سرعت موج برشی (بندر المنت)

اندازه گیری سرعت موج برشی (بندر المنت)

مدل

: BEN500
مهندسی و علم موادآزمون و آنالیز خاک و ماسهاندازه گیری خواص مکانیکی خاک و ماسهاندازه گیر سرعت موج برشی
اندازه گیری منحنی مشخصه آب - خاک (SWCC) اصلاح شده اندازه گیری منحنی مشخصه آب - خاک (SWCC) اصلاح شده

اندازه گیری منحنی مشخصه آب - خاک (SWCC) اصلاح شده

مدل

: MSWCC-500
مهندسی و علم موادآزمون و آنالیز خاک و ماسهاندازه گیری خواص مکانیکی خاک و ماسهصفحه فشار
اندازه گیری مکش بافتی (تنسیومتر) اندازه گیری مکش بافتی (تنسیومتر)

اندازه گیری مکش بافتی (تنسیومتر)

مدل

: TEN-100
مهندسی و علم موادآزمون و آنالیز خاک و ماسهاندازه گیری خواص مکانیکی خاک و ماسهاندازه گیری مکش بافتی (تانسیومتر)
پنل کنترل فشار غیراشباع (تمام اتوماتیک) پنل کنترل فشار غیراشباع (تمام اتوماتیک)

پنل کنترل فشار غیراشباع (تمام اتوماتیک)

مدل

: MTM-AUnsatPCP
مهندسی و علم موادآزمون و آنالیز خاک و ماسهاندازه گیری خواص مکانیکی خاک و ماسهآنالیز خواص خاک و ماسه
پنل کنترل فشار غیراشباع (شبه اتوماتیک) پنل کنترل فشار غیراشباع (شبه اتوماتیک)

پنل کنترل فشار غیراشباع (شبه اتوماتیک)

مدل

: MTM-UnsatPCP
مهندسی و علم موادآزمون و آنالیز خاک و ماسهاندازه گیری خواص مکانیکی خاک و ماسهآنالیز خواص خاک و ماسه
برش ساده حلقه سیکلی (دینامیکی) برش ساده حلقه سیکلی (دینامیکی)

برش ساده حلقه سیکلی (دینامیکی)

مدل

: CYSHEAR-100
مهندسی و علم موادآزمون و آنالیز خاک و ماسهاندازه گیری خواص مکانیکی خاک و ماسهدستگاه برش ساده
برش مستقیم اتوماتیک 300×300 برش مستقیم اتوماتیک 300×300

برش مستقیم اتوماتیک 300×300

مدل

: MTM-ADS 300×300
مهندسی و علم موادآزمون و آنالیز خاک و ماسهاندازه گیری خواص مکانیکی خاک و ماسهبرش مستقیم