اندازه گیری خواص مکانیکی خاک و ماسه

المانهای فرستنده و گیرنده موج المانهای فرستنده و گیرنده موج

المانهای فرستنده و گیرنده موج

مدل

: MTM-WSRE
مهندسی و علم موادآزمون و آنالیز خاک و ماسهاندازه گیری خواص مکانیکی خاک و ماسهآنالیز خواص خاک و ماسه
پنل کنترل فشار غیراشباع (تمام اتوماتیک) پنل کنترل فشار غیراشباع (تمام اتوماتیک)

پنل کنترل فشار غیراشباع (تمام اتوماتیک)

مدل

: MTM-AUnsatPCP
مهندسی و علم موادآزمون و آنالیز خاک و ماسهاندازه گیری خواص مکانیکی خاک و ماسهآنالیز خواص خاک و ماسه
پنل کنترل فشار غیراشباع (شبه اتوماتیک) پنل کنترل فشار غیراشباع (شبه اتوماتیک)

پنل کنترل فشار غیراشباع (شبه اتوماتیک)

مدل

: MTM-UnsatPCP
مهندسی و علم موادآزمون و آنالیز خاک و ماسهاندازه گیری خواص مکانیکی خاک و ماسهآنالیز خواص خاک و ماسه
برش مستقیم اتوماتیک 300×300 برش مستقیم اتوماتیک 300×300

برش مستقیم اتوماتیک 300×300

مدل

: MTM-ADS 300×300
مهندسی و علم موادآزمون و آنالیز خاک و ماسهاندازه گیری خواص مکانیکی خاک و ماسهبرش مستقیم
برش مستقیم دیجیتال رومیزی برش مستقیم دیجیتال رومیزی

برش مستقیم دیجیتال رومیزی

مدل

: CO-6722
مهندسی و علم موادآزمون و آنالیز خاک و ماسهاندازه گیری خواص مکانیکی خاک و ماسهبرش مستقیم