مواد اولیه زیستی

1-اتیل-3-(3-دی‌متیل‌آمینوپروپیل)کربودی‌ایمید هیدروکلرید (EDC) 1-اتیل-3-(3-دی‌متیل‌آمینوپروپیل)کربودی‌ایمید هیدروکلرید (EDC)

1-اتیل-3-(3-دی‌متیل‌آمینوپروپیل)کربودی‌ایمید هیدروکلرید (EDC)

مدل

: خلوص بالا
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمواد اولیه زیستیماده اولیه/پایه زیستی
Apatite Apatite

Apatite

مدل

: آزمایشگاه
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمواد اولیه زیستیجوهر زیستی
GelMa GelMa

GelMa

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمواد اولیه زیستیجوهر زیستی
PCL PCL

PCL

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمواد اولیه زیستیجوهر زیستی
آلژینات آلژینات

آلژینات

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمواد اولیه زیستیجوهر زیستی
استئواینک استئواینک

استئواینک

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمواد اولیه زیستیجوهر زیستی
پلی یورتان ترموپلاستیک الاستومر پلی یورتان ترموپلاستیک الاستومر

پلی یورتان ترموپلاستیک الاستومر

مدل

: سنتزی
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمواد اولیه زیستیماده اولیه/پایه زیستی
پلی‌اتیلن گلیکول دی‌آمین پلی‌اتیلن گلیکول دی‌آمین

پلی‌اتیلن گلیکول دی‌آمین

مدل

: آزمایشگاهی، پودر (مناسب برای کاربرد سلولی)
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمواد اولیه زیستیدی آمین ها
پلی‌یورتان پایه آب پلی‌یورتان پایه آب

پلی‌یورتان پایه آب

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمواد اولیه زیستیماده اولیه/پایه زیستی
تری بوتیل آمونیوم آلژینات سولفات تری بوتیل آمونیوم آلژینات سولفات

تری بوتیل آمونیوم آلژینات سولفات

مدل

: مناسب برای کشت سلول
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمواد اولیه زیستیماده اولیه/پایه زیستی