مواد اولیه زیستی

1-اتیل-3-(3-دی‌متیل‌آمینوپروپیل)کربودی‌ایمید هیدروکلرید (EDC) 1-اتیل-3-(3-دی‌متیل‌آمینوپروپیل)کربودی‌ایمید هیدروکلرید (EDC)

1-اتیل-3-(3-دی‌متیل‌آمینوپروپیل)کربودی‌ایمید هیدروکلرید (EDC)

مدل

: خلوص بالا
مواد و قطعات آزمایشگاهیمواد زیستیمواد اولیه زیستیماده اولیه/پایه زیستی
Apatite Apatite

Apatite

مدل

: آزمایشگاه
مواد و قطعات آزمایشگاهیمواد زیستیمواد اولیه زیستیجوهر زیستی
GelMa GelMa

GelMa

مدل

: آزمایشگاهی
مواد و قطعات آزمایشگاهیمواد زیستیمواد اولیه زیستیجوهر زیستی
PCL PCL

PCL

مدل

: آزمایشگاهی
مواد و قطعات آزمایشگاهیمواد زیستیمواد اولیه زیستیجوهر زیستی
آلژینات آلژینات

آلژینات

مدل

: آزمایشگاهی
مواد و قطعات آزمایشگاهیمواد زیستیمواد اولیه زیستیجوهر زیستی