ثبت و پردازش سیگنال

الکترومایوگراف الکترومایوگراف

الکترومایوگراف

مدل

: الکترومایوگراف بیسیم 8 کاناله
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیثبت و پردازش سیگنالثبت کننده سیگنال الکترومایوگرام
الکترومایوگراف الکترومایوگراف

الکترومایوگراف

مدل

: الکترومایوگراف بیسیم الکترود
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیثبت و پردازش سیگنالثبت کننده سیگنال الکترومایوگرام
قفس فارادی قفس فارادی

قفس فارادی

مدل

: kb3100
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیثبت و پردازش سیگنالنرم افزار تحلیل گر سیگنالهای مغزی
کیت اپتوژنتیک 1 کیت اپتوژنتیک 1

کیت اپتوژنتیک 1

مدل

: OPG-01
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیثبت و پردازش سیگنالکیت اپتوژنتیک