آماده سازی نمونه های زیستی

ترایزول ترایزول

ترایزول

مدل

: مولکولی
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیآماده سازی نمونه های زیستیاستخراج گر DNA/RNA
ترموبلاک ترموبلاک

ترموبلاک

مدل

: T-300010
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیآماده سازی نمونه های زیستیبلاک حرارتی
ترموبلاک ترموبلاک

ترموبلاک

مدل

: TB01
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیآماده سازی نمونه های زیستیبلاک حرارتی
دستگاه استخراج اتوماتیک اسید نوکلییک دستگاه استخراج اتوماتیک اسید نوکلییک

دستگاه استخراج اتوماتیک اسید نوکلییک

مدل

: BME-1000
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیآماده سازی نمونه های زیستیخالص ساز و استخراج گر اسید نوکلئیک
ربات رنگ آمیزی چند منظوره آزمایشگاهی پزشکی ربات رنگ آمیزی چند منظوره آزمایشگاهی پزشکی

ربات رنگ آمیزی چند منظوره آزمایشگاهی پزشکی

مدل

: اِم پی اِس صد
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیآماده سازی نمونه های زیستیمجموعه رنگ آمیزی لام
سیستم الکتروپوریشن 3000 ولت و کوت الکتروپوریشن سیستم الکتروپوریشن 3000 ولت و کوت الکتروپوریشن

سیستم الکتروپوریشن 3000 ولت و کوت الکتروپوریشن

مدل

: پارس پوریتور lab 3000v
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیآماده سازی نمونه های زیستیالکتروپوریتور 
سیستم الکتروپوریشن و کوت الکتروپوریشن سیستم الکتروپوریشن و کوت الکتروپوریشن

سیستم الکتروپوریشن و کوت الکتروپوریشن

مدل

: پارس پوریتور lab v02
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیآماده سازی نمونه های زیستیالکتروپوریتور 
مجموعه رنگ آمیزی لام مجموعه رنگ آمیزی لام

مجموعه رنگ آمیزی لام

مدل

: HSS97-1
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیآماده سازی نمونه های زیستیمجموعه رنگ آمیزی لام
ِِِِDNA سیف استین ِِِِDNA سیف استین

ِِِِDNA سیف استین

مدل

: مولکولی
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیآماده سازی نمونه های زیستیرنگ آمیزی