آماده سازی نمونه های زیستی

دستگاه استخراج اتوماتیک اسید نوکلییک دستگاه استخراج اتوماتیک اسید نوکلییک

دستگاه استخراج اتوماتیک اسید نوکلییک

مدل

: BME-1000
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیآماده سازی نمونه های زیستیخالص ساز و استخراج گر اسید نوکلئیک
سیستم الکتروپوریشن 3000 ولت و کوت الکتروپوریشن سیستم الکتروپوریشن 3000 ولت و کوت الکتروپوریشن

سیستم الکتروپوریشن 3000 ولت و کوت الکتروپوریشن

مدل

: پارس پوریتور lab 3000v
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیآماده سازی نمونه های زیستیالکتروپوریتور 
سیستم الکتروپوریشن و کوت الکتروپوریشن سیستم الکتروپوریشن و کوت الکتروپوریشن

سیستم الکتروپوریشن و کوت الکتروپوریشن

مدل

: پارس پوریتور lab v02
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیآماده سازی نمونه های زیستیالکتروپوریتور 
سیستم رنگ آمیزی لام سیستم رنگ آمیزی لام

سیستم رنگ آمیزی لام

مدل

: جی ای –اس اس- ورژن یک
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیآماده سازی نمونه های زیستیمجموعه رنگ آمیزی لام
مجموعه رنگ آمیزی لام مجموعه رنگ آمیزی لام

مجموعه رنگ آمیزی لام

مدل

: HSS97-1
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیآماده سازی نمونه های زیستیمجموعه رنگ آمیزی لام