آماده سازی نمونه های زیستی

ربات رنگ آمیزی چند منظوره آزمایشگاهی پزشکی ربات رنگ آمیزی چند منظوره آزمایشگاهی پزشکی

ربات رنگ آمیزی چند منظوره آزمایشگاهی پزشکی

مدل

: اِم پی اِس صد
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیآماده سازی نمونه های زیستیمجموعه رنگ آمیزی لام
سیستم الکتروپوریشن 3000 ولت و کوت الکتروپوریشن سیستم الکتروپوریشن 3000 ولت و کوت الکتروپوریشن

سیستم الکتروپوریشن 3000 ولت و کوت الکتروپوریشن

مدل

: پارس پوریتور lab 3000v
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیآماده سازی نمونه های زیستیالکتروپوریتور 
سیستم الکتروپوریشن و کوت الکتروپوریشن سیستم الکتروپوریشن و کوت الکتروپوریشن

سیستم الکتروپوریشن و کوت الکتروپوریشن

مدل

: پارس پوریتور lab v02
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیآماده سازی نمونه های زیستیالکتروپوریتور 
سیستم رنگ آمیزی لام سیستم رنگ آمیزی لام

سیستم رنگ آمیزی لام

مدل

: جی ای –اس اس- ورژن یک
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیآماده سازی نمونه های زیستیمجموعه رنگ آمیزی لام
مجموعه رنگ آمیزی لام مجموعه رنگ آمیزی لام

مجموعه رنگ آمیزی لام

مدل

: HSS97-1
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیآماده سازی نمونه های زیستیمجموعه رنگ آمیزی لام