آزمایشگاه خاک شناسی

اندازه گیری منحنی مشخصه آب - خاک (SWCC) اندازه گیری منحنی مشخصه آب - خاک (SWCC)

اندازه گیری منحنی مشخصه آب - خاک (SWCC)

مدل

: SWCC-700
مهندسی و علم موادآزمون و آنالیز خاک و ماسهآزمایشگاه خاک شناسیاندازه گیری هدایت هیدرولیکی خاک
پایه عصاره گیری گل اشباع آرمیناد پایه عصاره گیری گل اشباع آرمیناد

پایه عصاره گیری گل اشباع آرمیناد

مدل

: 1390a-SS
مهندسی و علم موادآزمون و آنالیز خاک و ماسهآزمایشگاه خاک شناسیپایه عصاره گیری (خاک،‌ گل اشباع)
پکیج سیلندرهای استاندارد نمونه برداری خاک پکیج سیلندرهای استاندارد نمونه برداری خاک

پکیج سیلندرهای استاندارد نمونه برداری خاک

مدل

: c100
مهندسی و علم موادآزمون و آنالیز خاک و ماسهآزمایشگاه خاک شناسینمونه بردار خاک
دستگاه حد روانی خاک کاساگراند متد (برقی) دستگاه حد روانی خاک کاساگراند متد (برقی)

دستگاه حد روانی خاک کاساگراند متد (برقی)

مدل

: SMSO-2100
مهندسی و علم موادآزمون و آنالیز خاک و ماسهآزمایشگاه خاک شناسیکاساگراند
دستگاه حد روانی خاک کاساگراند متد (دستی) دستگاه حد روانی خاک کاساگراند متد (دستی)

دستگاه حد روانی خاک کاساگراند متد (دستی)

مدل

: SMSO-2150
مهندسی و علم موادآزمون و آنالیز خاک و ماسهآزمایشگاه خاک شناسیکاساگراند
دستگاه سند باکس دستگاه سند باکس

دستگاه سند باکس

مدل

: SB-V1
مهندسی و علم موادآزمون و آنالیز خاک و ماسهآزمایشگاه خاک شناسیسند باکس