آزمایشگاه خاک شناسی

پایه عصاره گیری گل اشباع آرمیناد پایه عصاره گیری گل اشباع آرمیناد

پایه عصاره گیری گل اشباع آرمیناد

مدل

: 1390a-SS
مهندسی و علم موادآزمون و آنالیز خاک و ماسهآزمایشگاه خاک شناسیپایه عصاره گیری (خاک،‌ گل اشباع)
دستگاه سند باکس دستگاه سند باکس

دستگاه سند باکس

مدل

: SB-V1
مهندسی و علم موادآزمون و آنالیز خاک و ماسهآزمایشگاه خاک شناسیسند باکس
غشا فشاری پرشرممبران غشا فشاری پرشرممبران

غشا فشاری پرشرممبران

مدل

: Hc05
مهندسی و علم موادآزمون و آنالیز خاک و ماسهآزمایشگاه خاک شناسیاندازه گیری هدایت هیدرولیکی خاک