آزمون، کالیبراتور و ذخیره ساز سیگنال های مخابراتی

برد رادیو نرم افزار دو کاناله سنکرون برد رادیو نرم افزار دو کاناله سنکرون

برد رادیو نرم افزار دو کاناله سنکرون

مدل

: PAX2-S6
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتآزمون، کالیبراتور و ذخیره ساز سیگنال های مخابراتیسامانه مانیتورینگ سیگنال های مخابراتی
برد رادیو نرم افزاری نهفته فرستنده و گیرنده تک کاناله برد رادیو نرم افزاری نهفته فرستنده و گیرنده تک کاناله

برد رادیو نرم افزاری نهفته فرستنده و گیرنده تک کاناله

مدل

: PAX1-Z7
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتآزمون، کالیبراتور و ذخیره ساز سیگنال های مخابراتیسامانه مانیتورینگ سیگنال های مخابراتی
ذخیره ساز سیگنال باند پهن ذخیره ساز سیگنال باند پهن

ذخیره ساز سیگنال باند پهن

مدل

: Recorder 1GSps
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتآزمون، کالیبراتور و ذخیره ساز سیگنال های مخابراتیذخیره ساز و آنالیز سیگنال مخابراتی
سامانه ثبت و مانیتورینگ سیگنال IF، حداکثر فرکانس نمونه‌برداری 1000MSPS سامانه ثبت و مانیتورینگ سیگنال IF، حداکثر فرکانس نمونه‌برداری 1000MSPS

سامانه ثبت و مانیتورینگ سیگنال IF، حداکثر فرکانس نمونه‌برداری 1000MSPS

مدل

: IFRP11000
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتآزمون، کالیبراتور و ذخیره ساز سیگنال های مخابراتیذخیره ساز و آنالیز سیگنال مخابراتی
سامانه ثبت و مانیتورینگ سیگنال IF، حداکثر فرکانس نمونه‌برداری 250MSPS سامانه ثبت و مانیتورینگ سیگنال IF، حداکثر فرکانس نمونه‌برداری 250MSPS

سامانه ثبت و مانیتورینگ سیگنال IF، حداکثر فرکانس نمونه‌برداری 250MSPS

مدل

: IFRP4250
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتآزمون، کالیبراتور و ذخیره ساز سیگنال های مخابراتیذخیره ساز و آنالیز سیگنال مخابراتی
سامانه گیرنده رادیو نرم افزاری 8 کاناله همدوس سامانه گیرنده رادیو نرم افزاری 8 کاناله همدوس

سامانه گیرنده رادیو نرم افزاری 8 کاناله همدوس

مدل

: PAX8-V7
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتآزمون، کالیبراتور و ذخیره ساز سیگنال های مخابراتیسامانه مانیتورینگ سیگنال های مخابراتی
سامانه گیرنده رادیو نرم افزاری دو کاناله همدوس سامانه گیرنده رادیو نرم افزاری دو کاناله همدوس

سامانه گیرنده رادیو نرم افزاری دو کاناله همدوس

مدل

: PAX2-K7
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتآزمون، کالیبراتور و ذخیره ساز سیگنال های مخابراتیسامانه مانیتورینگ سیگنال های مخابراتی
وار س300 وار س300

وار س300

مدل

: Smart Monitoring, AMR and Online Demodulator
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتآزمون، کالیبراتور و ذخیره ساز سیگنال های مخابراتیسامانه مانیتورینگ سیگنال های مخابراتی
وارس 40 وارس 40

وارس 40

مدل

: 40MHz Smart Monitoring, AMR and Online Demodulator
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتآزمون، کالیبراتور و ذخیره ساز سیگنال های مخابراتیسامانه مانیتورینگ سیگنال های مخابراتی