آزمون، کالیبراتور و ذخیره ساز سیگنال های مخابراتی

ذخیره ساز سیگنال باند پهن ذخیره ساز سیگنال باند پهن

ذخیره ساز سیگنال باند پهن

مدل

: Recorder 1GSps
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتآزمون، کالیبراتور و ذخیره ساز سیگنال های مخابراتیذخیره ساز و آنالیز سیگنال مخابراتی
سامانه ثبت و مانیتورینگ سیگنال IF، حداکثر فرکانس نمونه‌برداری 1000MSPS سامانه ثبت و مانیتورینگ سیگنال IF، حداکثر فرکانس نمونه‌برداری 1000MSPS

سامانه ثبت و مانیتورینگ سیگنال IF، حداکثر فرکانس نمونه‌برداری 1000MSPS

مدل

: IFRP11000
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتآزمون، کالیبراتور و ذخیره ساز سیگنال های مخابراتیذخیره ساز و آنالیز سیگنال مخابراتی
سامانه ثبت و مانیتورینگ سیگنال IF، حداکثر فرکانس نمونه‌برداری 250MSPS سامانه ثبت و مانیتورینگ سیگنال IF، حداکثر فرکانس نمونه‌برداری 250MSPS

سامانه ثبت و مانیتورینگ سیگنال IF، حداکثر فرکانس نمونه‌برداری 250MSPS

مدل

: IFRP4250
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتآزمون، کالیبراتور و ذخیره ساز سیگنال های مخابراتیذخیره ساز و آنالیز سیگنال مخابراتی
وار س300 وار س300

وار س300

مدل

: Smart Monitoring, AMR and Online Demodulator
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتآزمون، کالیبراتور و ذخیره ساز سیگنال های مخابراتیسامانه مانیتورینگ سیگنال های مخابراتی
وارس 40 وارس 40

وارس 40

مدل

: 40MHz Smart Monitoring, AMR and Online Demodulator
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتآزمون، کالیبراتور و ذخیره ساز سیگنال های مخابراتیسامانه مانیتورینگ سیگنال های مخابراتی