تولید آزمایشگاهی مواد سرامیکی و سفال

چرخ سفالگری پارس رومیزی پدالی چرخ سفالگری پارس رومیزی پدالی

چرخ سفالگری پارس رومیزی پدالی

مدل

: pars
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکتولید آزمایشگاهی مواد سرامیکی و سفالچرخ سفال
چرخ سفالگری پرشین پدالی چرخ سفالگری پرشین پدالی

چرخ سفالگری پرشین پدالی

مدل

: Persian
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکتولید آزمایشگاهی مواد سرامیکی و سفالچرخ سفال
چرخ سفالگری ونوس دو دور چرخ سفالگری ونوس دو دور

چرخ سفالگری ونوس دو دور

مدل

: venus
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکتولید آزمایشگاهی مواد سرامیکی و سفالچرخ سفال
چرخ سفالگری کراموس پدالی چرخ سفالگری کراموس پدالی

چرخ سفالگری کراموس پدالی

مدل

: KRAMS
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکتولید آزمایشگاهی مواد سرامیکی و سفالچرخ سفال