تولید آزمایشگاهی مواد سرامیکی و سفال

چرخ سفالگری پارس رومیزی پدالی چرخ سفالگری پارس رومیزی پدالی

چرخ سفالگری پارس رومیزی پدالی

مدل

: pars
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکتولید آزمایشگاهی مواد سرامیکی و سفالچرخ سفال
چرخ سفالگری پدالی پرشین چرخ سفالگری پدالی پرشین

چرخ سفالگری پدالی پرشین

مدل

: Persian
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکتولید آزمایشگاهی مواد سرامیکی و سفالچرخ سفال
چرخ سفالگری پدالی کراموس چرخ سفالگری پدالی کراموس

چرخ سفالگری پدالی کراموس

مدل

: KRAMS
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکتولید آزمایشگاهی مواد سرامیکی و سفالچرخ سفال
چرخ سفالگری دو دور ونوس چرخ سفالگری دو دور ونوس

چرخ سفالگری دو دور ونوس

مدل

: venus
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکتولید آزمایشگاهی مواد سرامیکی و سفالچرخ سفال