لام ها

تیشو کاست تیشو کاست

تیشو کاست

مدل

: TC95
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلام هالام ساده
لام ساده پلاستیکی بسته 50 عددی - کد 7101 لام ساده پلاستیکی بسته 50 عددی - کد 7101

لام ساده پلاستیکی بسته 50 عددی - کد 7101

مدل

: لام ساده پلاستیکی بسته 50 عددی - کد 7101
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلام هالام ساده
لام ساده میکروسکوپ بسته 50 عددی - کد 7102 لام ساده میکروسکوپ بسته 50 عددی - کد 7102

لام ساده میکروسکوپ بسته 50 عددی - کد 7102

مدل

: لام ساده میکروسکوپ بسته 50 عددی - کد 7102
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلام هالام ساده
لام مدرج لام مدرج

لام مدرج

مدل

: CS97-1
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلام هالام مدرج
لام نئوبار آینه دار لام نئوبار آینه دار

لام نئوبار آینه دار

مدل

: لام نئوبار آینه دار
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلام هالام نئوبار
لام نئوبار ساده لام نئوبار ساده

لام نئوبار ساده

مدل

: ساده
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلام هالام نئوبار
لام گوده دار سرولوژی 10 خانه - بسته 30 عددی لام گوده دار سرولوژی 10 خانه - بسته 30 عددی

لام گوده دار سرولوژی 10 خانه - بسته 30 عددی

مدل

: لام گوده دار سرولوژی 10 خانه - بسته 30 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلام هالام سدویک حفره دار و گوده دار
لام گوده دار سرولوژی 10 خانه سفید - بسته 30 عددی لام گوده دار سرولوژی 10 خانه سفید - بسته 30 عددی

لام گوده دار سرولوژی 10 خانه سفید - بسته 30 عددی

مدل

: لام گوده دار سرولوژی 10 خانه سفید - بسته 30 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلام هالام سدویک حفره دار و گوده دار
لام گوده دار سرولوژی 12 خانه - بسته 30 عددی لام گوده دار سرولوژی 12 خانه - بسته 30 عددی

لام گوده دار سرولوژی 12 خانه - بسته 30 عددی

مدل

: لام گوده دار سرولوژی 12 خانه - بسته 30 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلام هالام سدویک حفره دار و گوده دار