نانو شیء های سه بعدی

تتراکلروآئوریک اسید تتراکلروآئوریک اسید

تتراکلروآئوریک اسید

مدل

: PRE-HAUCL-10ML
مواد و قطعات آزمایشگاهینانو شیء هانانو شیء های سه بعدینانو ذراتتتراکلروآئوریک اسید