نانو شیء های سه بعدی

تتراکلروآئوریک اسید تتراکلروآئوریک اسید

تتراکلروآئوریک اسید

مدل

: PRE-HAUCL-10ML
مواد و قطعات آزمایشگاهینانو شیء هانانو شیء های سه بعدینانو ذراتتتراکلروآئوریک اسید
نانوپودر زیرکونیا نانوپودر زیرکونیا

نانوپودر زیرکونیا

مدل

: YSZ نانوپودر
مواد و قطعات آزمایشگاهینانو شیء هانانو شیء های سه بعدینانوپودر