نانو شیء های سه بعدی

پودر نانوذرات اکسید روی پودر نانوذرات اکسید روی

پودر نانوذرات اکسید روی

مدل

: نانوذره
مواد، قطعات، ماژولنانو شیء هانانو شیء های سه بعدینانو ذرات
تتراکلروآئوریک اسید تتراکلروآئوریک اسید

تتراکلروآئوریک اسید

مدل

: PRE-HAUCL-10ML
مواد، قطعات، ماژولنانو شیء هانانو شیء های سه بعدینانو ذراتتتراکلروآئوریک اسید