ریزآرایه و بلاتینگ

پک  کامل وسترن بلات پک  کامل وسترن بلات

پک کامل وسترن بلات

مدل

: VD/WD 10x10 complete pack
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیریزآرایه و بلاتینگوسترن بلات
پک سمی درای پک سمی درای

پک سمی درای

مدل

: SD Transblot pack
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیریزآرایه و بلاتینگبلات نیمه خشک 
پک وسترن بلاتینگ پک وسترن بلاتینگ

پک وسترن بلاتینگ

مدل

: WD 10x10 universal pack
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیریزآرایه و بلاتینگوسترن بلات
پک کامل سمی درای پک کامل سمی درای

پک کامل سمی درای

مدل

: SD 10x10 Complete pack
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیریزآرایه و بلاتینگبلات نیمه خشک 
بن ماری جوش و سرولوژی فول دیجیتال بن ماری جوش و سرولوژی فول دیجیتال

بن ماری جوش و سرولوژی فول دیجیتال

مدل

: PFA BMS
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیریزآرایه و بلاتینگدستگاه بلات الکتریکی
سمی درای سمی درای

سمی درای

مدل

: SD Transblot
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیریزآرایه و بلاتینگبلات نیمه خشک 
وسترن بلات وسترن بلات

وسترن بلات

مدل

: WD 10 X 10
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیریزآرایه و بلاتینگوسترن بلات