تجهیزات عمومی آزمایشگاهی

آب خالص ساز آب خالص ساز

آب خالص ساز

مدل

: PAK-WPS2ROT
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب دیونیزه ساز، دیونایزر
آب مقطر گیری آب مقطر گیری

آب مقطر گیری

مدل

: شیشه ای
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیری
آب مقطر گیری آب مقطر گیری

آب مقطر گیری

مدل

: فلزی
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیری
آب مقطرگیری تمام شیشه ای دوبار تقطیر 4 لیتر در ساعت با خلوص کمتر از  یک میکروزیمنس آب مقطرگیری تمام شیشه ای دوبار تقطیر 4 لیتر در ساعت با خلوص کمتر از  یک میکروزیمنس

آب مقطرگیری تمام شیشه ای دوبار تقطیر 4 لیتر در ساعت با خلوص کمتر از یک میکروزیمنس

مدل

: 6204G
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیر دو بار تقطیر
آب مقطرگیری دوبار تقطیر 4 لیتر در ساعت با دو کندانسور شیشه ای آب مقطرگیری دوبار تقطیر 4 لیتر در ساعت با دو کندانسور شیشه ای

آب مقطرگیری دوبار تقطیر 4 لیتر در ساعت با دو کندانسور شیشه ای

مدل

: 6204
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیر دو بار تقطیر