تجهیزات عمومی آزمایشگاهی

Hot Plate Analgesia Meters Hot Plate Analgesia Meters

Hot Plate Analgesia Meters

مدل

: M.H9500
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیسرد و گرم کنندههات‌پلیت
آب مقطر گیری آب مقطر گیری

آب مقطر گیری

مدل

: فلزی
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیری
آب مقطر گیری آب مقطر گیری

آب مقطر گیری

مدل

: شیشه ای
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیری
آب مقطرگیری تمام شیشه ای دوبار تقطیر 4 لیتر در ساعت با خلوص کمتر از  یک میکروزیمنس آب مقطرگیری تمام شیشه ای دوبار تقطیر 4 لیتر در ساعت با خلوص کمتر از  یک میکروزیمنس

آب مقطرگیری تمام شیشه ای دوبار تقطیر 4 لیتر در ساعت با خلوص کمتر از یک میکروزیمنس

مدل

: 6204G
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیر دو بار تقطیر