شتابدهنده ها

دستگاه پرتابگر گازی دستگاه پرتابگر گازی

دستگاه پرتابگر گازی

مدل

: GG-04
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادشتابدهنده هاشتاب دهنده