شتابدهنده ها

دستگاه پرتابگر گازی دستگاه پرتابگر گازی

دستگاه پرتابگر گازی

مدل

: GG-04
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادشتابدهنده هاشتاب دهنده
شتابدهنده خطی الکترون 6 و 3 مگا الکترون ولت شتابدهنده خطی الکترون 6 و 3 مگا الکترون ولت

شتابدهنده خطی الکترون 6 و 3 مگا الکترون ولت

مدل

: EPLS-DE-3-6/800
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادشتابدهنده هاشتاب دهنده