رسوب شیمیایی بخار

Low Pressure CVD - Full System Low Pressure CVD - Full System

Low Pressure CVD - Full System

مدل

: LP-CVD 420 Full
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیرسوب شیمیایی بخاررسوب شیمیایی بخار
سیستم CVD اتمسفرکنترل 1250 درجه سیستم CVD اتمسفرکنترل 1250 درجه

سیستم CVD اتمسفرکنترل 1250 درجه

مدل

: YCVD 1250-30X8-AC
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیرسوب شیمیایی بخاررسوب شیمیایی بخار
سیستم CVD اتمسفرکنترل 1250 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر) سیستم CVD اتمسفرکنترل 1250 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر)

سیستم CVD اتمسفرکنترل 1250 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر)

مدل

: YCVD 1250-30X12-AC
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیرسوب شیمیایی بخاررسوب شیمیایی بخار
سیستم CVD اتمسفرکنترل 1450 درجه سیستم CVD اتمسفرکنترل 1450 درجه

سیستم CVD اتمسفرکنترل 1450 درجه

مدل

: YCVD 1450-30X8-AC
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیرسوب شیمیایی بخاررسوب شیمیایی بخار
سیستم CVD اتمسفرکنترل 1450 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر) سیستم CVD اتمسفرکنترل 1450 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر)

سیستم CVD اتمسفرکنترل 1450 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر)

مدل

: YCVD 1450-30X12-AC
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیرسوب شیمیایی بخاررسوب شیمیایی بخار
سیستم CVD اتمسفرکنترل 1600 درجه سیستم CVD اتمسفرکنترل 1600 درجه

سیستم CVD اتمسفرکنترل 1600 درجه

مدل

: YCVD 1600-30X8-AC
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیرسوب شیمیایی بخاررسوب شیمیایی بخار
سیستم CVD اتمسفرکنترل 1600 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر) سیستم CVD اتمسفرکنترل 1600 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر)

سیستم CVD اتمسفرکنترل 1600 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر)

مدل

: YCVD 1600-30X12-AC
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیرسوب شیمیایی بخاررسوب شیمیایی بخار
سیستم CVD اتمسفرکنترل 1700 درجه سیستم CVD اتمسفرکنترل 1700 درجه

سیستم CVD اتمسفرکنترل 1700 درجه

مدل

: YCVD 1700-30X8-AC
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیرسوب شیمیایی بخاررسوب شیمیایی بخار
سیستم CVD اتمسفرکنترل 1700 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر) سیستم CVD اتمسفرکنترل 1700 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر)

سیستم CVD اتمسفرکنترل 1700 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر)

مدل

: YCVD 1700-30X12-AC
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیرسوب شیمیایی بخاررسوب شیمیایی بخار
سیستم CVD اتمسفرکنترل 1800 درجه سیستم CVD اتمسفرکنترل 1800 درجه

سیستم CVD اتمسفرکنترل 1800 درجه

مدل

: YCVD 1800-30X8-AC
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیرسوب شیمیایی بخاررسوب شیمیایی بخار