تجهیزات هواشناسی و سنجش پارامترهای محیطی

دستگاه پایش لحظه ای ذرات معلق هوای محیط -خورشیدی دستگاه پایش لحظه ای ذرات معلق هوای محیط -خورشیدی

دستگاه پایش لحظه ای ذرات معلق هوای محیط -خورشیدی

مدل

: OSPM-SOLAR
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات هواشناسی و سنجش آلایندگیتجهیزات هواشناسی و سنجش پارامترهای محیطیبادسنج حرارتی
دیتالاگر سیستم مانیتورینگ هواشناسی دیتالاگر سیستم مانیتورینگ هواشناسی

دیتالاگر سیستم مانیتورینگ هواشناسی

مدل

: CMS-400
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات هواشناسی و سنجش آلایندگیتجهیزات هواشناسی و سنجش پارامترهای محیطیایستگاه هواشناسی