مکانیک و مکاترونیک

Prolifusion ultrafine Prolifusion ultrafine

Prolifusion ultrafine

مدل

: ultrafine
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ تزریق
آزمایش افت‌ها (تلفات) در سامانه (سیستم) لوله‌کشی آزمایش افت‌ها (تلفات) در سامانه (سیستم) لوله‌کشی

آزمایش افت‌ها (تلفات) در سامانه (سیستم) لوله‌کشی

مدل

: FM-E04
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتتجهیزات انتقال و آنالیز جرم و جریان/ تونل و پروانه هاآزمون افت‌ و تلفات در انتقال سیالات
آزمایش تعادل اجسام شناور آزمایش تعادل اجسام شناور

آزمایش تعادل اجسام شناور

مدل

: FM-E02
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتسطح سنج، عمق سنج، تعادل سنجتعادل سنج اجسام شناور
آشکارساز جریان نفوذپذیر آشکارساز جریان نفوذپذیر

آشکارساز جریان نفوذپذیر

مدل

: RY 264
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتهیدرولیک و هیدرولوژیآشکارساز جریان نفوذپذیر
آموزنده ربات مسیر یاب پیشرفته آموزنده ربات مسیر یاب پیشرفته

آموزنده ربات مسیر یاب پیشرفته

مدل

: RO-100
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیربات آموزشی مسیریاب
آنالایزر ارتعاش پرتابل آنالایزر ارتعاش پرتابل

آنالایزر ارتعاش پرتابل

مدل

: AVB-4060
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشارتعاش سنج
ارتعاش سنج پرتابل ارتعاش سنج پرتابل

ارتعاش سنج پرتابل

مدل

: DL3118
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشارتعاش سنج