لیزر و پلاسماهای پزشکی

پلاسما باکس DBD پلاسما باکس DBD

پلاسما باکس DBD

مدل

: PB98-1
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیلیزر و پلاسماهای پزشکیپلاسمای سرد پزشکی
پلاسما جت پلاسما جت

پلاسما جت

مدل

: PJ97-1
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیلیزر و پلاسماهای پزشکیپلاسمای سرد پزشکی
پلاسما جت پیشرفته پلاسما جت پیشرفته

پلاسما جت پیشرفته

مدل

: pj97-2
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیلیزر و پلاسماهای پزشکیپلاسمای سرد پزشکی
پلاسما شاور پلاسما شاور

پلاسما شاور

مدل

: PSW-100
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیلیزر و پلاسماهای پزشکیپلاسمای سرد پزشکی
پلاسمای تخلیه سد دی الکتریک شناور پلاسمای تخلیه سد دی الکتریک شناور

پلاسمای تخلیه سد دی الکتریک شناور

مدل

: FED-100
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیلیزر و پلاسماهای پزشکیپلاسمای سرد پزشکی
پلاسمای سوپر آرک پلاسمای سوپر آرک

پلاسمای سوپر آرک

مدل

: Plasmatech-15A
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیلیزر و پلاسماهای پزشکیپلاسمای سرد پزشکی
پلاسمای قوسی خزنده پلاسمای قوسی خزنده

پلاسمای قوسی خزنده

مدل

: Plasmatech-18A
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیلیزر و پلاسماهای پزشکیپلاسمای سرد پزشکی
پلاسمای گلاید آرک پلاسمای گلاید آرک

پلاسمای گلاید آرک

مدل

: GAP-300
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیلیزر و پلاسماهای پزشکیپلاسمای سرد پزشکی