تف جوشی

دستگاه سینترینگ پلاسمای جرقه ای- آمپر بالا دستگاه سینترینگ پلاسمای جرقه ای- آمپر بالا

دستگاه سینترینگ پلاسمای جرقه ای- آمپر بالا

مدل

: SPS-20-8
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتف جوشیزینترینگ پلاسمایی جرقه ای