تف جوشی

اسپارک پلاسما زینترینگ اسپارک پلاسما زینترینگ

اسپارک پلاسما زینترینگ

مدل

: Nanozint 10
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتف جوشیزینترینگ پلاسمایی جرقه ای
اسپارک پلاسما زینترینگ اسپارک پلاسما زینترینگ

اسپارک پلاسما زینترینگ

مدل

: Nanozint 2
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتف جوشیزینترینگ پلاسمایی جرقه ای
اسپارک پلاسما زینترینگ به همراه سیستم گرمایش القایی اسپارک پلاسما زینترینگ به همراه سیستم گرمایش القایی

اسپارک پلاسما زینترینگ به همراه سیستم گرمایش القایی

مدل

: Nanozint 10I
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتف جوشیزینترینگ پلاسمایی جرقه ای
دستگاه سینترینگ پلاسمای جرقه ای- آمپر بالا دستگاه سینترینگ پلاسمای جرقه ای- آمپر بالا

دستگاه سینترینگ پلاسمای جرقه ای- آمپر بالا

مدل

: SPS-20-8
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتف جوشیزینترینگ پلاسمایی جرقه ای