حمام شناورسازی بافت

تیشو فلوت - Tissue Float تیشو فلوت - Tissue Float

تیشو فلوت - Tissue Float

مدل

: DS9008
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات مهندسی بافتحمام شناورسازی بافتحمام شناورسازی بافت
تیشو فلوت-حمام بافت تیشو فلوت-حمام بافت

تیشو فلوت-حمام بافت

مدل

: POOYAN MK 3420
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات مهندسی بافتحمام شناورسازی بافتحمام شناورسازی بافت
حمام آب - تیشو فلوت حمام آب - تیشو فلوت

حمام آب - تیشو فلوت

مدل

: ARSWP-92-05
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات مهندسی بافتحمام شناورسازی بافتحمام شناورسازی بافت