آزمون و آنالیز خاک و ماسه

المانهای فرستنده و گیرنده موج المانهای فرستنده و گیرنده موج

المانهای فرستنده و گیرنده موج

مدل

: MTM-WSRE
مهندسی و علم موادآزمون و آنالیز خاک و ماسهاندازه گیری خواص مکانیکی خاک و ماسهآنالیز خواص خاک و ماسه
اندازه گیری سرعت موج برشی (بندر المنت) اندازه گیری سرعت موج برشی (بندر المنت)

اندازه گیری سرعت موج برشی (بندر المنت)

مدل

: BEN500
مهندسی و علم موادآزمون و آنالیز خاک و ماسهاندازه گیری خواص مکانیکی خاک و ماسهاندازه گیر سرعت موج برشی
اندازه گیری منحنی مشخصه آب - خاک (SWCC) اندازه گیری منحنی مشخصه آب - خاک (SWCC)

اندازه گیری منحنی مشخصه آب - خاک (SWCC)

مدل

: SWCC-700
مهندسی و علم موادآزمون و آنالیز خاک و ماسهآزمایشگاه خاک شناسیاندازه گیری هدایت هیدرولیکی خاک
اندازه گیری منحنی مشخصه آب - خاک (SWCC) اصلاح شده اندازه گیری منحنی مشخصه آب - خاک (SWCC) اصلاح شده

اندازه گیری منحنی مشخصه آب - خاک (SWCC) اصلاح شده

مدل

: MSWCC-500
مهندسی و علم موادآزمون و آنالیز خاک و ماسهاندازه گیری خواص مکانیکی خاک و ماسهصفحه فشار
اندازه گیری مکش بافتی (تنسیومتر) اندازه گیری مکش بافتی (تنسیومتر)

اندازه گیری مکش بافتی (تنسیومتر)

مدل

: TEN-100
مهندسی و علم موادآزمون و آنالیز خاک و ماسهاندازه گیری خواص مکانیکی خاک و ماسهاندازه گیری مکش بافتی (تانسیومتر)
پایه عصاره گیری گل اشباع آرمیناد پایه عصاره گیری گل اشباع آرمیناد

پایه عصاره گیری گل اشباع آرمیناد

مدل

: 1390a-SS
مهندسی و علم موادآزمون و آنالیز خاک و ماسهآزمایشگاه خاک شناسیپایه عصاره گیری (خاک،‌ گل اشباع)
پنل کنترل فشار غیراشباع (تمام اتوماتیک) پنل کنترل فشار غیراشباع (تمام اتوماتیک)

پنل کنترل فشار غیراشباع (تمام اتوماتیک)

مدل

: MTM-AUnsatPCP
مهندسی و علم موادآزمون و آنالیز خاک و ماسهاندازه گیری خواص مکانیکی خاک و ماسهآنالیز خواص خاک و ماسه
پنل کنترل فشار غیراشباع (شبه اتوماتیک) پنل کنترل فشار غیراشباع (شبه اتوماتیک)

پنل کنترل فشار غیراشباع (شبه اتوماتیک)

مدل

: MTM-UnsatPCP
مهندسی و علم موادآزمون و آنالیز خاک و ماسهاندازه گیری خواص مکانیکی خاک و ماسهآنالیز خواص خاک و ماسه
پکیج سیلندرهای استاندارد نمونه برداری خاک پکیج سیلندرهای استاندارد نمونه برداری خاک

پکیج سیلندرهای استاندارد نمونه برداری خاک

مدل

: c100
مهندسی و علم موادآزمون و آنالیز خاک و ماسهآزمایشگاه خاک شناسینمونه بردار خاک