تجهیزات سیالات

آزمایش افت‌ها (تلفات) در سامانه (سیستم) لوله‌کشی آزمایش افت‌ها (تلفات) در سامانه (سیستم) لوله‌کشی

آزمایش افت‌ها (تلفات) در سامانه (سیستم) لوله‌کشی

مدل

: FM-E04
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتتجهیزات انتقال و آنالیز جرم و جریان/ تونل و پروانه هاآزمون افت‌ و تلفات در انتقال سیالات
آزمایش تعادل اجسام شناور آزمایش تعادل اجسام شناور

آزمایش تعادل اجسام شناور

مدل

: FM-E02
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتسطح سنج، عمق سنج، تعادل سنجتعادل سنج اجسام شناور
آشکارساز جریان نفوذپذیر آشکارساز جریان نفوذپذیر

آشکارساز جریان نفوذپذیر

مدل

: RY 264
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتهیدرولیک و هیدرولوژیآشکارساز جریان نفوذپذیر
ارتفاع متاسنتریک ارتفاع متاسنتریک

ارتفاع متاسنتریک

مدل

: MH22
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتسطح سنج، عمق سنج، تعادل سنجاندازه گیر ارتفاع متاسنتریک
افت در سیستم لوله کشی افت در سیستم لوله کشی

افت در سیستم لوله کشی

مدل

: LPS46
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتتجهیزات انتقال و آنالیز جرم و جریان/ تونل و پروانه هاآزمون افت‌ و تلفات در انتقال سیالات
انتقال حرارت تشعشعی انتقال حرارت تشعشعی

انتقال حرارت تشعشعی

مدل

: HT362
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتانتقال حرارتانتقال حرارت تشعشعی