شمارنده کلنی

تست تنفسی اوره تست تنفسی اوره

تست تنفسی اوره

مدل

: HeliGuide
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیشمارنده کلنیکلنی کانتر
کانتر دیجیتال (شمارنده سلول هماتولوژی مدل RC902) کانتر دیجیتال (شمارنده سلول هماتولوژی مدل RC902)

کانتر دیجیتال (شمارنده سلول هماتولوژی مدل RC902)

مدل

: کانتر دیجیتال (شمارنده سلول هماتولوژی مدل RC902)
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیشمارنده کلنیکلنی کانتر
کلنتی کانتر دیجیتال حافظه دار کلنتی کانتر دیجیتال حافظه دار

کلنتی کانتر دیجیتال حافظه دار

مدل

: v1047
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیشمارنده کلنیکلنی کانتر
کلنی کانتر حافظه دار کلنی کانتر حافظه دار

کلنی کانتر حافظه دار

مدل

: TAT-KMO
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیشمارنده کلنیکلنی کانتر
کلنی کانتر دیجیتال کلنی کانتر دیجیتال

کلنی کانتر دیجیتال

مدل

: SAT - 801
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیشمارنده کلنیکلنی کانتر
کلنی کانتر کامپیوتری کلنی کانتر کامپیوتری

کلنی کانتر کامپیوتری

مدل

: colony scan
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیشمارنده کلنیکلنی کانتر
کلنی کانتردیجیتال کلنی کانتردیجیتال

کلنی کانتردیجیتال

مدل

: کلنی کانتر
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیشمارنده کلنیکلنی کانتر