پیپت، قطره چکان و قطره گیر

استند پیپت و ترمومتر 25 خانه استند پیپت و ترمومتر 25 خانه

استند پیپت و ترمومتر 25 خانه

مدل

: استند پیپت و ترمومتر 25 خانه
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیپیپت، قطره چکان و قطره گیراستند پیپت و ترمومتر
استند پیپت و ترمومتر 50 خانه استند پیپت و ترمومتر 50 خانه

استند پیپت و ترمومتر 50 خانه

مدل

: استند پیپت و ترمومتر 50 خانه
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیپیپت، قطره چکان و قطره گیراستند پیپت و ترمومتر
استند سمپلر 5 خانه استند سمپلر 5 خانه

استند سمپلر 5 خانه

مدل

: استند سمپلر 5 خانه
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیپیپت، قطره چکان و قطره گیراستند پیپت و ترمومتر
پی پت پاستور 0.2ml - بسته 1000 عددی پی پت پاستور 0.2ml - بسته 1000 عددی

پی پت پاستور 0.2ml - بسته 1000 عددی

مدل

: پی پت پاستور 0.2ml - بسته 1000 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیپیپت، قطره چکان و قطره گیرپیپت ساده
پی پت پاستور اکسترا 7.5ml (طول 26 سانتی متر) - بسته 400 عددی پی پت پاستور اکسترا 7.5ml (طول 26 سانتی متر) - بسته 400 عددی

پی پت پاستور اکسترا 7.5ml (طول 26 سانتی متر) - بسته 400 عددی

مدل

: پی پت پاستور اکسترا 7.5ml (طول 26 سانتی متر) - بسته 400 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیپیپت، قطره چکان و قطره گیرپیپت پاستور
پی پت پاستور اکسترا 7.5ml (طول 28 سانتی متر) - بسته 400 عددی پی پت پاستور اکسترا 7.5ml (طول 28 سانتی متر) - بسته 400 عددی

پی پت پاستور اکسترا 7.5ml (طول 28 سانتی متر) - بسته 400 عددی

مدل

: پی پت پاستور اکسترا 7.5ml (طول 28 سانتی متر) - بسته 400 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیپیپت، قطره چکان و قطره گیرپیپت پاستور
پی پت پاستور اکسترا 7.5ml (طول 30 سانتی متر) - بسته 400 عددی پی پت پاستور اکسترا 7.5ml (طول 30 سانتی متر) - بسته 400 عددی

پی پت پاستور اکسترا 7.5ml (طول 30 سانتی متر) - بسته 400 عددی

مدل

: پی پت پاستور اکسترا 7.5ml (طول 30 سانتی متر) - بسته 400 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیپیپت، قطره چکان و قطره گیرپیپت پاستور
پی پت پاستور حباب متغیر 4ml (طول 10 سانتی متر) - بسته 400 عددی پی پت پاستور حباب متغیر 4ml (طول 10 سانتی متر) - بسته 400 عددی

پی پت پاستور حباب متغیر 4ml (طول 10 سانتی متر) - بسته 400 عددی

مدل

: پی پت پاستور حباب متغیر 4ml (طول 10 سانتی متر) - بسته 400 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیپیپت، قطره چکان و قطره گیرپیپت پاستور
پی پت پاستور حباب متغیر 4ml (طول 12 سانتی متر) - بسته 400 عددی پی پت پاستور حباب متغیر 4ml (طول 12 سانتی متر) - بسته 400 عددی

پی پت پاستور حباب متغیر 4ml (طول 12 سانتی متر) - بسته 400 عددی

مدل

: پی پت پاستور حباب متغیر 4ml (طول 12 سانتی متر) - بسته 400 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیپیپت، قطره چکان و قطره گیرپیپت پاستور
پی پت پاستور حباب متغیر 4ml (طول 14 سانتی متر) - بسته 400 عددی پی پت پاستور حباب متغیر 4ml (طول 14 سانتی متر) - بسته 400 عددی

پی پت پاستور حباب متغیر 4ml (طول 14 سانتی متر) - بسته 400 عددی

مدل

: پی پت پاستور حباب متغیر 4ml (طول 14 سانتی متر) - بسته 400 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیپیپت، قطره چکان و قطره گیرپیپت پاستور