میز چند درجه آزادی

میز  سه درجه آزادی میز  سه درجه آزادی

میز سه درجه آزادی

مدل

: دقت متوسط
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونمیز چند درجه آزادیمیز سه درجه آزادی
میز اسکورس بی میز اسکورس بی

میز اسکورس بی

مدل

: MFH-SC-V01-N01
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونمیز چند درجه آزادیمیز شبیه ساز حرکت سه درجه آزادی
میز دو درجه آزادی میز دو درجه آزادی

میز دو درجه آزادی

مدل

: دقت متوسط
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونمیز چند درجه آزادیمیز سه درجه آزادی
میز دو درجه آزادی شبیه ساز حرکت میز دو درجه آزادی شبیه ساز حرکت

میز دو درجه آزادی شبیه ساز حرکت

مدل

: MFH-2DD-S11
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونمیز چند درجه آزادیمیز دو درجه آزادی
میز سه درجه آزادی میز سه درجه آزادی

میز سه درجه آزادی

مدل

: MFH-3AC-S1
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونمیز چند درجه آزادیمیز سه درجه آزادی
میز سه درجه آزادی شبیه ساز حرکت میز سه درجه آزادی شبیه ساز حرکت

میز سه درجه آزادی شبیه ساز حرکت

مدل

: MFH-3DD-S7-HD
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونمیز چند درجه آزادیمیز سه درجه آزادی
میز سه درجه آزادی شبیه ساز حرکت با چمبر حرارتی میز سه درجه آزادی شبیه ساز حرکت با چمبر حرارتی

میز سه درجه آزادی شبیه ساز حرکت با چمبر حرارتی

مدل

: MFH-3DDC-S9
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونمیز چند درجه آزادیمیز سه درجه آزادی