جذب کننده، برج جذب

برج جذب و دفع آکنده شیشه ای برج جذب و دفع آکنده شیشه ای

برج جذب و دفع آکنده شیشه ای

مدل

: RU 094
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژجذب کننده، برج جذبجذب گاز