جذب کننده، برج جذب

برج جذب و دفع آکنده شیشه ای برج جذب و دفع آکنده شیشه ای

برج جذب و دفع آکنده شیشه ای

مدل

: RU 094
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژجذب کننده، برج جذبجذب گاز
جذب ودفع گاز جذب ودفع گاز

جذب ودفع گاز

مدل

: uop401
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژجذب کننده، برج جذبجذب گاز
جذب گاز آکنده جذب گاز آکنده

جذب گاز آکنده

مدل

: uop400
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژجذب کننده، برج جذبجذب گاز