میکروسکوپ های پروبی و تونلی روبشی

Prolific G1 Prolific G1

Prolific G1

مدل

: Prolific G1
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های پروبی و تونلی روبشیمیکرومانیپولاتور 
SPM SPM

SPM

مدل

: AFM-STM
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های پروبی و تونلی روبشیمیکروسکوپ پروبی روبشی
مجموعه آموزشی مفاهیم پایه میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) مجموعه آموزشی مفاهیم پایه میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)

مجموعه آموزشی مفاهیم پایه میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)

مدل

: nannnnnnnnnnotechnology education certificate
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های پروبی و تونلی روبشیمیکروسکوپ الکترونی روبشی
میکروسکوپ نیروی اتمی میکروسکوپ نیروی اتمی

میکروسکوپ نیروی اتمی

مدل

: Standard (نسل جدید)
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های پروبی و تونلی روبشیمیکروسکوپ نیروی اتمی
میکروسکوپ نیروی اتمی میکروسکوپ نیروی اتمی

میکروسکوپ نیروی اتمی

مدل

: NanoVac
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های پروبی و تونلی روبشیمیکروسکوپ نیروی اتمی
میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)

میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)

مدل

: Standard (نسل جدید)
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های پروبی و تونلی روبشیمیکروسکوپ نیروی اتمی