میکروسکوپ های پروبی و تونلی روبشی

Prolific G1 Prolific G1

Prolific G1

مدل

: Prolific G1
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های پروبی و تونلی روبشیمیکرومانیپولاتور 
SPM SPM

SPM

مدل

: AFM-STM
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های پروبی و تونلی روبشیمیکروسکوپ پروبی روبشی
میکروسکوپ نیروی اتمی میکروسکوپ نیروی اتمی

میکروسکوپ نیروی اتمی

مدل

: Standard (نسل جدید)
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های پروبی و تونلی روبشیمیکروسکوپ نیروی اتمی
میکروسکوپ نیروی اتمی میکروسکوپ نیروی اتمی

میکروسکوپ نیروی اتمی

مدل

: NanoVac
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های پروبی و تونلی روبشیمیکروسکوپ نیروی اتمی
میکروسکوپ نیروی اتمی - AFM میکروسکوپ نیروی اتمی - AFM

میکروسکوپ نیروی اتمی - AFM

مدل

: STANDARD NEW(نسل جدید)
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های پروبی و تونلی روبشیمیکروسکوپ نیروی اتمی
میکروسکوپ نیروی اتمی - AFM میکروسکوپ نیروی اتمی - AFM

میکروسکوپ نیروی اتمی - AFM

مدل

: آموزشی
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های پروبی و تونلی روبشیمیکروسکوپ نیروی اتمی