میکروسکوپ های پروبی و تونلی روبشی

Prolific G1 Prolific G1

Prolific G1

مدل

: Prolific G1
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های پروبی و تونلی روبشیمیکرومانیپولاتور 
SPM SPM

SPM

مدل

: AFM-STM
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های پروبی و تونلی روبشیمیکروسکوپ الکترونی روبشی
SPM SPM

SPM

مدل

: AFM-STM
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های پروبی و تونلی روبشیمیکروسکوپ پروبی روبشی
دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی آموزشی دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی آموزشی

دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی آموزشی

مدل

: Perseus Edu
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های پروبی و تونلی روبشیمیکروسکوپ الکترونی روبشی
دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی آموزشی دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی آموزشی

دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی آموزشی

مدل

: SEM Perseus Edu
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های پروبی و تونلی روبشیمیکروسکوپ الکترونی روبشی
میکروسکوپ نیروی اتمی میکروسکوپ نیروی اتمی

میکروسکوپ نیروی اتمی

مدل

: Standard (نسل جدید)
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های پروبی و تونلی روبشیمیکروسکوپ نیروی اتمی