جداساز، جداکننده گازی

تصفیه گاز استیلن آزمایشگاهی آرتایک تصفیه گاز استیلن آزمایشگاهی آرتایک

تصفیه گاز استیلن آزمایشگاهی آرتایک

مدل

: آرتایک
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژجداساز، جداکننده گازی
دستگاه جداساز نانو ذرات مغناطیسی دستگاه جداساز نانو ذرات مغناطیسی

دستگاه جداساز نانو ذرات مغناطیسی

مدل

: PFA-NPS12
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژجداساز، جداکننده گازیجداساز مغناطیسی آزمایشگاهی