جداساز، جداکننده گازی

تصفیه گاز استیلن آزمایشگاهی آرتایک تصفیه گاز استیلن آزمایشگاهی آرتایک

تصفیه گاز استیلن آزمایشگاهی آرتایک

مدل

: آرتایک
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژجداساز، جداکننده گازی
جداساز دما و فشار بالا (سپراتور دما فشار بالا) جداساز دما و فشار بالا (سپراتور دما فشار بالا)

جداساز دما و فشار بالا (سپراتور دما فشار بالا)

مدل

: TE-HTPS2021
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژجداساز، جداکننده گازیجداساز دما و فشار بالا
دستگاه جداساز نانو ذرات مغناطیسی دستگاه جداساز نانو ذرات مغناطیسی

دستگاه جداساز نانو ذرات مغناطیسی

مدل

: PFA-NPS12
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژجداساز، جداکننده گازیجداساز مغناطیسی آزمایشگاهی