کاتالیست ها

کاتالیست پلاتین روی کربن فعال 20% کاتالیست پلاتین روی کربن فعال 20%

کاتالیست پلاتین روی کربن فعال 20%

مدل

: Pt-C-20
مواد، قطعات، ماژولسایر موادکاتالیست هاکاتالیست
کاتالیست پلاتین روی کربن فعال 40% کاتالیست پلاتین روی کربن فعال 40%

کاتالیست پلاتین روی کربن فعال 40%

مدل

: Pt-C-40
مواد، قطعات، ماژولسایر موادکاتالیست هاکاتالیست
کاتالیست پلاتین روی کربن فعال 60% کاتالیست پلاتین روی کربن فعال 60%

کاتالیست پلاتین روی کربن فعال 60%

مدل

: Pt-C-60
مواد، قطعات، ماژولسایر موادکاتالیست هاکاتالیست
کاتالیست پلاتین روی کربن فعال 80% کاتالیست پلاتین روی کربن فعال 80%

کاتالیست پلاتین روی کربن فعال 80%

مدل

: Pt-C-80
مواد، قطعات، ماژولسایر موادکاتالیست هاکاتالیست