مواد فلزی

سرب یدید سرب یدید

سرب یدید

مدل

: PER-PBI2-5G
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادمواد فلزیسرب یدید