انواع ترکیبات آلی

2-پروپانول 2-پروپانول

2-پروپانول

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولسایر موادانواع ترکیبات آلیترکیبات آلی
اتر اتر

اتر

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولسایر موادانواع ترکیبات آلیترکیبات آلی
اتیل استات اتیل استات

اتیل استات

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولسایر موادانواع ترکیبات آلیاتیل استات
ان هگزان ان هگزان

ان هگزان

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولسایر موادانواع ترکیبات آلیترکیبات آلی
پارافین پارافین

پارافین

مدل

: جامد
مواد، قطعات، ماژولسایر موادانواع ترکیبات آلیترکیبات آلی
پارافین مایع پارافین مایع

پارافین مایع

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولسایر موادانواع ترکیبات آلیترکیبات آلی
تولوئن تولوئن

تولوئن

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولسایر موادانواع ترکیبات آلیتولوئن
دی اتیل اتر خشک دی اتیل اتر خشک

دی اتیل اتر خشک

مدل

: سنتزی
مواد، قطعات، ماژولسایر موادانواع ترکیبات آلیدی کلرومتان
دی کلرومتان دی کلرومتان

دی کلرومتان

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولسایر موادانواع ترکیبات آلیدی کلرومتان
دی کلرومتان خشک دی کلرومتان خشک

دی کلرومتان خشک

مدل

: سنتزی
مواد، قطعات، ماژولسایر موادانواع ترکیبات آلیدی کلرومتان