کاتر پلاتر و پرس حرارتی کاغذ و پارچه

چاپگر بریل دو رو ویژه نابینایان چاپگر بریل دو رو ویژه نابینایان

چاپگر بریل دو رو ویژه نابینایان

مدل

: دارکوب
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتکاتر پلاتر و پرس حرارتی کاغذ و پارچهپرس و چاپ حرارتی کاغذ و منسوجات