تونل های باد

تراورس سه بعدی تراورس سه بعدی

تراورس سه بعدی

مدل

: RW 128
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتتونل های بادتونل باد
تونل باد تونل باد

تونل باد

مدل

: fm170
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتتونل های بادتونل باد
تونل باد آموزشی مادون صوت با اتاقک تست به ابعاد مقطع 30cm x 30cm تونل باد آموزشی مادون صوت با اتاقک تست به ابعاد مقطع 30cm x 30cm

تونل باد آموزشی مادون صوت با اتاقک تست به ابعاد مقطع 30cm x 30cm

مدل

: RF 029
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتتونل های بادتونل باد مادون صوت
تونل باد با ماخ 0.6 با اتاقک تست به ابعاد مقطع 50cm x 50cm تونل باد با ماخ 0.6 با اتاقک تست به ابعاد مقطع 50cm x 50cm

تونل باد با ماخ 0.6 با اتاقک تست به ابعاد مقطع 50cm x 50cm

مدل

: RW 241
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتتونل های بادتونل باد
تونل باد جهت بررسی فرسایش خاک (قابل حمل) تونل باد جهت بررسی فرسایش خاک (قابل حمل)

تونل باد جهت بررسی فرسایش خاک (قابل حمل)

مدل

: RR 202
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتتونل های باددمنده باد
تونل باد مادون صوت تونل باد مادون صوت

تونل باد مادون صوت

مدل

: SWT
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتتونل های بادتونل باد مادون صوت
تونل باد مادون صوت با اتاقک تست به ابعاد مقطع 60cm x 60cm تونل باد مادون صوت با اتاقک تست به ابعاد مقطع 60cm x 60cm

تونل باد مادون صوت با اتاقک تست به ابعاد مقطع 60cm x 60cm

مدل

: RW 124
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتتونل های بادتونل باد مادون صوت
تونل باد مادون صوت با اتاقک تست به ابعاد مقطع 75cm x 75cm تونل باد مادون صوت با اتاقک تست به ابعاد مقطع 75cm x 75cm

تونل باد مادون صوت با اتاقک تست به ابعاد مقطع 75cm x 75cm

مدل

: RW 125
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتتونل های بادتونل باد مادون صوت