تونل های باد، تونل دود

تراورس سه بعدی تراورس سه بعدی

تراورس سه بعدی

مدل

: RW 128
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتتونل های باد، تونل دودتونل باد
تونل باد تونل باد

تونل باد

مدل

: fm170
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتتونل های باد، تونل دودتونل باد
تونل باد آموزشی مادون صوت با اتاقک تست به ابعاد مقطع 30cm x 30cm تونل باد آموزشی مادون صوت با اتاقک تست به ابعاد مقطع 30cm x 30cm

تونل باد آموزشی مادون صوت با اتاقک تست به ابعاد مقطع 30cm x 30cm

مدل

: RF 029
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتتونل های باد، تونل دودتونل باد مادون صوت
تونل باد با ماخ 0.6 با اتاقک تست به ابعاد مقطع 50cm x 50cm تونل باد با ماخ 0.6 با اتاقک تست به ابعاد مقطع 50cm x 50cm

تونل باد با ماخ 0.6 با اتاقک تست به ابعاد مقطع 50cm x 50cm

مدل

: RW 241
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتتونل های باد، تونل دودتونل باد
تونل باد جهت بررسی فرسایش خاک (قابل حمل) تونل باد جهت بررسی فرسایش خاک (قابل حمل)

تونل باد جهت بررسی فرسایش خاک (قابل حمل)

مدل

: RR 202
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتتونل های باد، تونل دوددمنده باد
تونل باد مادون صوت تونل باد مادون صوت

تونل باد مادون صوت

مدل

: SWT
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتتونل های باد، تونل دودتونل باد مادون صوت
تونل باد مادون صوت با اتاقک تست به ابعاد مقطع 60cm x 60cm تونل باد مادون صوت با اتاقک تست به ابعاد مقطع 60cm x 60cm

تونل باد مادون صوت با اتاقک تست به ابعاد مقطع 60cm x 60cm

مدل

: RW 124
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتتونل های باد، تونل دودتونل باد مادون صوت
تونل باد مادون صوت با اتاقک تست به ابعاد مقطع 75cm x 75cm تونل باد مادون صوت با اتاقک تست به ابعاد مقطع 75cm x 75cm

تونل باد مادون صوت با اتاقک تست به ابعاد مقطع 75cm x 75cm

مدل

: RW 125
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتتونل های باد، تونل دودتونل باد مادون صوت