سیستم های تهویه مطبوع

تهویه مطبوع تهویه مطبوع

تهویه مطبوع

مدل

: RT 058
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات ترمودینامیکسیستم های تهویه مطبوعتهویه مطبوع