ثبت و نگهداری تصویر زیستی

ژل باکس ژل باکس

ژل باکس

مدل

: GB Mini Safe
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیثبت و نگهداری تصویر زیستیثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 
ژل باکس ژل باکس

ژل باکس

مدل

: GB Midi Safe
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیثبت و نگهداری تصویر زیستیثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 
ژل باکس ژل باکس

ژل باکس

مدل

: GB Large Safe
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیثبت و نگهداری تصویر زیستیثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 
ژل داک ژل داک

ژل داک

مدل

: GD -100
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیثبت و نگهداری تصویر زیستیثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 
ژل داک ارمیناد ژل داک ارمیناد

ژل داک ارمیناد

مدل

: بی ال وان
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیثبت و نگهداری تصویر زیستیثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 
ژل داکیومنت ژل داکیومنت

ژل داکیومنت

مدل

: Scientifica 312
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیثبت و نگهداری تصویر زیستیثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 
ژل داکیومنت ژل داکیومنت

ژل داکیومنت

مدل

: Scientifica 254
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیثبت و نگهداری تصویر زیستیثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 
ژل داکیومنت ژل داکیومنت

ژل داکیومنت

مدل

: Scientifica Safe
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیثبت و نگهداری تصویر زیستیثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 
ژل داکیومنت ژل داکیومنت

ژل داکیومنت

مدل

: Scientifica 254/312
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیثبت و نگهداری تصویر زیستیثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها