مغز، عصب شناختی، روانپزشکی

الکتروانسفالوگراف الکتروانسفالوگراف

الکتروانسفالوگراف

مدل

: الکتروانسفالوگراف مدل 128کاناله
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیمغز، عصب شناختی، روانپزشکیالکتروانسفالوگراف
الکتروانسفالوگراف الکتروانسفالوگراف

الکتروانسفالوگراف

مدل

: الکتروانسفالوگراف مدل 32 کاناله
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیمغز، عصب شناختی، روانپزشکیالکتروانسفالوگراف
الکتروانسفالوگراف الکتروانسفالوگراف

الکتروانسفالوگراف

مدل

: الکتروانسفالوگراف مدل 64 کاناله
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیمغز، عصب شناختی، روانپزشکیالکتروانسفالوگراف
الکتروانسفالوگراف اکتیو الکترود الکتروانسفالوگراف اکتیو الکترود

الکتروانسفالوگراف اکتیو الکترود

مدل

: الکتروانسفالوگراف مدل 64 کاناله اکتیو
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیمغز، عصب شناختی، روانپزشکیالکتروانسفالوگراف
الکتروانسفالوگراف اکتیو الکترود الکتروانسفالوگراف اکتیو الکترود

الکتروانسفالوگراف اکتیو الکترود

مدل

: الکتروانسفالوگراف مدل 32 کاناله اکتیو الکترود
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیمغز، عصب شناختی، روانپزشکیالکتروانسفالوگراف
الکتروانسفالوگرافی الکتروانسفالوگرافی

الکتروانسفالوگرافی

مدل

: neurosurve-19/26
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیمغز، عصب شناختی، روانپزشکیالکتروانسفالوگراف
الکتروانسفالوگرام الکتروانسفالوگرام

الکتروانسفالوگرام

مدل

: سگال سنس RUO
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیمغز، عصب شناختی، روانپزشکیالکترو شوک، ضربه الکتریکی تشنج‌آور
بیسیم الکتروانسفالوگراف بیسیم الکتروانسفالوگراف

بیسیم الکتروانسفالوگراف

مدل

: بیسیم الکتروانسفالوگراف 32کاناله
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیمغز، عصب شناختی، روانپزشکیالکتروانسفالوگراف