مغز، عصب شناختی، روانپزشکی

STIMULATOR  100MA        کنترل جریان STIMULATOR  100MA        کنترل جریان

STIMULATOR 100MA کنترل جریان

مدل

: ST6000
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیمغز، عصب شناختی، روانپزشکیمحرک الکتریکی
STIMULATOR  10MA         کنترل جریان STIMULATOR  10MA         کنترل جریان

STIMULATOR 10MA کنترل جریان

مدل

: ST5500
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیمغز، عصب شناختی، روانپزشکیمحرک الکتریکی
الکترو انسفالوگرافی 64 کانال الکترو انسفالوگرافی 64 کانال

الکترو انسفالوگرافی 64 کانال

مدل

: ewave64
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیمغز، عصب شناختی، روانپزشکیالکتروانسفالوگراف
الکتروانسفالوگراف الکتروانسفالوگراف

الکتروانسفالوگراف

مدل

: الکتروانسفالوگراف مدل 128کاناله
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیمغز، عصب شناختی، روانپزشکیالکتروانسفالوگراف
الکتروانسفالوگراف الکتروانسفالوگراف

الکتروانسفالوگراف

مدل

: الکتروانسفالوگراف مدل 32 کاناله
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیمغز، عصب شناختی، روانپزشکیالکتروانسفالوگراف
الکتروانسفالوگراف الکتروانسفالوگراف

الکتروانسفالوگراف

مدل

: الکتروانسفالوگراف مدل 64 کاناله
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیمغز، عصب شناختی، روانپزشکیالکتروانسفالوگراف
الکتروانسفالوگراف اکتیو الکترود الکتروانسفالوگراف اکتیو الکترود

الکتروانسفالوگراف اکتیو الکترود

مدل

: الکتروانسفالوگراف مدل 64 کاناله اکتیو
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیمغز، عصب شناختی، روانپزشکیالکتروانسفالوگراف
الکتروانسفالوگراف اکتیو الکترود الکتروانسفالوگراف اکتیو الکترود

الکتروانسفالوگراف اکتیو الکترود

مدل

: الکتروانسفالوگراف مدل 32 کاناله اکتیو الکترود
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیمغز، عصب شناختی، روانپزشکیالکتروانسفالوگراف
الکتروانسفالوگرافی الکتروانسفالوگرافی

الکتروانسفالوگرافی

مدل

: neurosurve-19/26
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیمغز، عصب شناختی، روانپزشکیالکتروانسفالوگراف