ترازو، باسکول و وزنه

ترازوی دقیق آزمایشگاهی ترازوی دقیق آزمایشگاهی

ترازوی دقیق آزمایشگاهی

مدل

: DLS-100-5
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریترازو، باسکول و وزنهترازوی دیجیتال
ترازوی دقیق آزمایشگاهی ترازوی دقیق آزمایشگاهی

ترازوی دقیق آزمایشگاهی

مدل

: DLS-1000-5
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریترازو، باسکول و وزنهترازوی دیجیتال
ترازوی دقیق آزمایشگاهی ترازوی دقیق آزمایشگاهی

ترازوی دقیق آزمایشگاهی

مدل

: DLS-2000-5
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریترازو، باسکول و وزنهترازوی دیجیتال
ترازوی دقیق آزمایشگاهی ترازوی دقیق آزمایشگاهی

ترازوی دقیق آزمایشگاهی

مدل

: DLS-3000-5
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریترازو، باسکول و وزنهترازوی دیجیتال
ترازوی دیجیتال 2 رقم اعشار-1000 گرم ترازوی دیجیتال 2 رقم اعشار-1000 گرم

ترازوی دیجیتال 2 رقم اعشار-1000 گرم

مدل

: DLS-1000-5
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریترازو، باسکول و وزنهترازوی دیجیتال
ترازوی دیجیتال 2 رقم اعشار-2000 گرم ترازوی دیجیتال 2 رقم اعشار-2000 گرم

ترازوی دیجیتال 2 رقم اعشار-2000 گرم

مدل

: DLS-2000-5
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریترازو، باسکول و وزنهترازوی دیجیتال
ترازوی دیجیتال 2 رقم اعشار-3000 گرم ترازوی دیجیتال 2 رقم اعشار-3000 گرم

ترازوی دیجیتال 2 رقم اعشار-3000 گرم

مدل

: DLS-3000-5
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریترازو، باسکول و وزنهترازوی دیجیتال