تجهیزات تولید و نمونه سازی مواد

dense mather type plasma focus dense mather type plasma focus

dense mather type plasma focus

مدل

: PF-15-5
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادهمجوشیتولید پلاسمای چگال با دمای بالا
اسپارک پلاسما زینترینگ اسپارک پلاسما زینترینگ

اسپارک پلاسما زینترینگ

مدل

: Nanozint 10
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتف جوشیزینترینگ پلاسمایی جرقه ای
اسپارک پلاسما زینترینگ اسپارک پلاسما زینترینگ

اسپارک پلاسما زینترینگ

مدل

: Nanozint 2
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتف جوشیزینترینگ پلاسمایی جرقه ای
اسپارک پلاسما زینترینگ به همراه سیستم گرمایش القایی اسپارک پلاسما زینترینگ به همراه سیستم گرمایش القایی

اسپارک پلاسما زینترینگ به همراه سیستم گرمایش القایی

مدل

: Nanozint 10I
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتف جوشیزینترینگ پلاسمایی جرقه ای
استحکام کششی گرم ماسه استحکام کششی گرم ماسه

استحکام کششی گرم ماسه

مدل

: SHS
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادریخته گریآزمون گر استحکام ماسه ریخته‌گری
الکتروریسندگی الکتروریسندگی

الکتروریسندگی

مدل

: ES-TN-110
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات ساخت نانوموادالکتروریسی
الکتروریسی الکتروریسی

الکتروریسی

مدل

: الکتروریسی کامل(I)
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات ساخت نانوموادالکتروریسی
الکتروریسی الکتروریسی

الکتروریسی

مدل

: الکتروریسی کامل (II)
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات ساخت نانوموادالکتروریسی
الکتروریسی الکتروریسی

الکتروریسی

مدل

: الکتروریسی کامل (I-I)
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات ساخت نانوموادالکتروریسی